Sobota 4 Kwietnia 2020 *** Imieniny: Benedykt, Izydor, Wacaw
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Forum dyskusyjne
Forum Tematw Postw Ostatni post
Nasze miasto
Brak nowych postw Piñczów
Rozmowy na temat naszego miasta.
4 11 09/06/2011 19:30
przez adik6
Brak nowych postw Sport
Wszystko o "Nidzie" i pi³ce no¿nej oraz tematy zwi±zane ze sportem...
0 0 Brak postw
Brak nowych postw Praca i nauka
Sprawy zwi±zane z edukacj± oraz prac±.
0 0 Brak postw
Brak nowych postw Turystyka
Dyskusje na temat turystyki. Zamierzasz przyjechaæ do Piñczowie? To forum jest w³a¶nie dla Ciebie
0 0 Brak postw
Brak nowych postw Polityka
Dyskusje o polityce oraz na temat lokalnej w³adzy.
3 12 04/06/2011 22:44
przez adik6
Brak nowych postw Hyde Park
Rozmowy na ka¿dy temat
10 25 09/06/2011 19:25
przez adik6
Og³oszenia
Brak nowych postw Kupiê
Oferty kupna
0 0 Brak postw
Brak nowych postw Zamieniê
Oferty zamiany coraz polularniesze w naszym kraju
0 0 Brak postw
Brak nowych postw Oferty pracy
Oferty pracy dorywczej oraz sta³ej na terenie powiatu piñczowskiego.
4 4 17/01/2016 11:02
przez Per M
Brak nowych postw Przeprosiny
Dzia³ gdzie mo¿na przepraszaæ osoby bliskie i nie tylko
Moderowane przez: Administrator, Redaktorzy, Moderatorzy
0 0 Brak postw
Brak nowych postw Sprzedam
Oferty sprzeda¿y
Moderowane przez: Redaktorzy, Moderatorzy
5 5 01/02/2012 17:23
przez Per M
www.pinczow.org
Brak nowych postw Redakcja
Masz pomys³ na temat naszego portalu lub forum to miejsce w³a¶nie jest tu.
2 3 30/11/2010 19:30
przez Henryk
Brak nowych postw Radio internetowe Pinczow.org
Propozycje programowe przysz³ego radio internetowego.
0 0 Brak postw

Nowe posty - Forum z nowymi postami od Twojej ostatniej wizyty.
Brak nowych postw - Forum bez nowych postw od Twojej ostatniej wizyty.