Sobota 4 Kwietnia 2020 *** Imieniny: Benedykt, Izydor, Wacaw
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Zobacz temat
 Drukuj temat
Alkoholizm ?
Per M
#1 Drukuj posta
Dodany dnia 20/02/2010 18:26
Awatar

G³ówny administrator


Postw: 22
Data rejestracji: 09.01.10

Lubicie alkohol? Ja tak. Zwyczajnie mi smakuje, czasem wykorzystujê go jako antidotum na smutek, pora¿kê czy nerwy. Lubiê czasem wypiæ drinka, piwo czy koniaczek. Tak dla odprê¿enia czy poprawy humoru. Prawie nigdy siê nie upijam, poniewa¿ zazwyczaj zaczyna siê od jednego drinka i koñczy siê na tym w³a¶nie jednym drinku.

Jaki jest Wasz stosunek do alkoholu? Móg³by przestaæ istnieæ, czy jest potrzebny?

Czy lubiæ alkohol, to ju¿ jaki¶ wstêp do alkoholizmu? Zobaczcie stadia choroby alkoholowej wg E. M. Jellinka:

Faza wstêpna prealkoholowa, trwaj±ca od kilku miesiêcy do kilku lat, zaczyna siê od konwencjonalnego stylu picia
Faza ostrzegawcza zaczyna siê w momencie pojawienia siê luk pamiêciowych - palimpsestów
Faza krytyczna rozpoczyna siê od utraty kontroli nad piciem
Faza przewlek³a zaczyna siê wraz z wyst±pieniem wielodniowych ci±gów
img.userbars.pl/165/32952.png

img.userbars.pl/144/28713.jpg

img.userbars.pl/107/21317.jpg

img.userbars.pl/157/31353.png
 
www.pinczow.org
paulina
#2 Drukuj posta
Dodany dnia 23/02/2010 11:47
Nowicjusz


Postw: 6
Data rejestracji: 20.02.10

Szczerze na pozór to nienawidzê alkoholu,móg³by dla mnie nie istnieæ.Ale gdy jestem w do³ku psychicznym,albo mam problem to czasami a raczej rzadko napije siê drinka b±d¼ ma³e piwko,ale z drugiej strony to alkohol nie za³atwi spraw czy smutku za nas.To nie jest droga do wyj¶cia.
 
Pixard
#3 Drukuj posta
Dodany dnia 25/02/2010 16:28
Nowicjusz


Postw: 2
Data rejestracji: 25.02.10

Wszystko Jest Dla Ludzi, ale wiadomo trzeba Mieæ umiar. Nie potrafiê powiedzieæ czy jest zbêdny czy nie, ale lubiê czasem siê napiæ chyba jak ka¿dy. Najczê¶ciej, co prawda okazyjnie, ale bez okazji tez jest dobrze Smile Takie jest Moje Zdanie na ten temat
 
adik6
#4 Drukuj posta
Dodany dnia 09/06/2011 19:25
Nowicjusz


Postw: 3
Data rejestracji: 09.03.11

Alkochol to zguba ludzko¶æi tak ka¿dy powie co nie pije!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:D
 
Przeskocz do forum: