Pitek 28 Lutego 2020 *** Imieniny: Roman, Ludomir, Makary
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:58
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 43 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:39
Ks. Twardowski i jego spojrzenie na Boga 14.04.2010.
Nasze miasto„Ks. Twardowski i jego spojrzenie na Boga” – taki jest temat II konkursu recytatorskiego poezji ks. Jana Twardowskiego. Dzi¶ w Gimnazjum Nr 2 w Piñczowie odby³y siê eliminacje rejonowe konkursu, w których wystartowali uczniowie z powiatów: piñczowskiego, buskiego i kazimierskiego. Komisja konkursowa wy³oni³a 6 gimnazjalistów, którzy 8 czerwca reprezentowaæ bêd± nasz region w wojewódzkim finale konkursu.„¦pieszmy siê kochaæ ludzi, tak szybko odchodz±.” – to chyba jeden z najbardziej znanych cytatów poezji ks. Jana. Liryka ksiêdza Twardowskiego traktuje zarówno o Bogu, jak i o ludziach. Jego twórczo¶æ nieustannie cieszy siê ogromn± popularno¶ci±. To, co dla ks. Twardowskiego by³o znamienne, to humor. "Gdyby ¶wiêty Franciszek by³ wspó³czesnym poet±, pisa³by tak jak Jan Twardowski" - napisa³a kiedy¶ poetka Anna Kamieñska. Twórczo¶æ ks. Jana sta³a siê tematem wielu opracowañ i konkursów – takich jak ten, w którym dzi¶ uczestniczyli gimnazjali¶ci w Piñczowie.

Organizatorami II konkursu recytatorskiego poezji ks. Jana Twardowskiego s± ¦wiêtokrzyski Kurator O¶wiaty - Ma³gorzata Muzo³, Dyrektor Referatu Katechetycznego w Kielcach - ks. Karol Zegan oraz Dyrektor ¦wiêtokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Jacek Wo³owiec. Konkurs ma nie tylko propagowaæ poezjê ks. Twardowskiego, ale przede wszystkim zainteresowaæ uczniów poezj± i rozwijaæ zdolno¶ci recytatorskie. Jury w sk³adzie: El¿bieta Bia³a, Pawe³ Wawrecki, o. Leon Pokorski, S³awomir Spaczyñski i Witold Cira po wys³uchaniu 18 prezentacji wy³oni³o 6 laureatów, którzy wezm± udzia³ w wojewódzkim finale konkursu. Odbêdzie siê on 8 czerwca w Auli Kurii Diecezjalnej w Kielcach.

 

 

Zwyciêzcami eliminacji rejonowych zostali: Katarzyna Marzec (Publiczne Gimnazjum Samorz±dowe w Kazimierzy Wielkiej), Maciej Kmita (Gimnazjum Nr 2 w Piñczowie), Marcin Magier (Gimnazjum w Cieszkowach), Micha³ PawluszekKatarzyna Sobieraj (Publiczne Gimnazju (Gimnazjum Nr 2 w Piñczowie), m Samorz±dowe w Kazimierzy Wielkiej) i Karolina Podolska (Zespó³ Szkó³ w Piñczowie – Gimnazjum Nr 1).

 

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pami±tkowe dyplomy i nagrody ksi±¿kowe ufundowane przez organizatora eliminacji rejonowych – Gimnazjum Nr 2 z Piñczowa.

 

/¬ród³o/pinczow.com.pl/

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Dzi: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz