roda 26 Lutego 2020 *** Imieniny: Mirosaw, Aleksander, Bogumi, Bogumia, Ewelina
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:00
Zachd soca: 15:41

Dzie trwa:
11 Godzin 41 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:41
Dwie wa¿ne arterie Pinczowa w remoncie 21.04.2010.
Nasze miasto
Niespe³na kilka dni temu rozpoczêto intensywne prace nad przebudow± dwóch kluczowych dróg we wschodniej czê¶ci Piñczowa. Chodzi o zachodni odcinek ul. Grodziskowej i ca³± ul. 7 ¬róde³, które do jesieni wzbogac± siê o nowe nawierzchnie, po³o¿one zostan± nowe chodniki, pojawi siê odmienione o¶wietlenie, odnowione zjazdy, zatoczki autobusowe, przej¶cia dla pieszych a przydro¿ne zieleñce zyskaj± nowy kszta³t.

fot. Irena Imosa


To ju¿ drugi du¿y projekt realizowany przez samorz±d w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009-2011 - czyli tzw. "schetynówek". Przebudowa ponaddwukilometrowego odcinka drogi to powa¿na inwestycja budowlana, tote¿ musi poci±gn±æ za sob± pewne koszta - 2 mln z³. Na szczê¶cie po³owê sumy pokryje rz±dowa dotacja ze wspomnianego wcze¶niej programu. Ekipy budowlane firm Cewap z Celin i Zak³adu Robót Drogowych BRUKBUD musz± zakasaæ rêkawy, je¶li chc± zd±¿yæ przed koñcem listopada (tego roku). Wtedy odnowione ulice maj± byæ w pe³ni dostêpne dla u¿ytkowników.


/¬ród³a/Echo Dnia/
Komentarze
#1 | adaste dnia 23-04-2010 17:51
Co tak ma³o zdjêæ??? teraz muszê wyj¶æ z domu i sam zobaczyæ ehh...:/
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 08:35, 09:35, 10:05,

Grodzisko:
Dzi: 08:40, 09:40, 10:10,

Rynek:
Dzi: 08:50, 09:50, 10:20,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz