Poniedziaek 24 Lutego 2020 *** Imieniny: Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:01
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 38 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:43
Prelekcja o H. Ko³³±taju i jego zwi±zkach z Ponidziem 24.04.2010.
Nasze miasto
W czwartek 22 kwietnia w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Piñczowie odby³a siê prelekcja z okazji przypadaj±cej w kwietniu 260. rocznicy urodzin Hugona Ko³³±taja. Wyk³ad wyg³osi³ znany piñczowski historyk Andrzej Dziubiñski, a s³uchaczami byli uczniowie piñczowskiego Liceum Ogólnokszta³c±cego im. Hugona Ko³³±taja oraz m³odzie¿ z Gimnazjum Nr 2.Hugo Ko³³±taj urodzi³ siê 1 kwietnia 1750 roku w Dederka³ach Wielkich na Wo³yniu. By³ politykiem publicyst± o¶wieceniowym, biskupem, satyrykiem, geografem,podkanclerzym koronnym od 1791 r. i referendarzem wielkim litewskim od 1786 r. Pocz±tkow± edukacjê odebra³ w szko³ach w Piñczowie, a nastêpnie kszta³ci³ siê na Akademii Krakowskiej, gdzie uzyska³ stopieñ doktora filozofii. Natêpnie studiowa³ w Wiedniu i Rzymie. Po powrocie do Polski zosta³ kanonikiem krakowskim. By³ kap³anem w Piñczowie i Krzy¿anowicach Dolnych, dzia³aczem Towarzystwa do Ksi±g Elementarnych i Komisji Edukacji Narodowej oraz twórc± planu rozbudowy szkó³ w ca³ym kraju. Do Warszawy przeniós³ siê w 1778 roku i zgromadzi³ tam prê¿ny zespó³ publicystów zwany ku¼nic± ko³³±tajowsk±, w którym dzia³ali m.in. Franciszek Ksawery Dmochowski i Franciszek Salezy Jezierski. W czasie Sejmu Czteroletniego nale¿a³ do najaktywniejszych dzia³aczy stronnictwa patriotycznego. Ostatnie lata ¿ycia przebywa³ w Ksiêstwie Warszawskim. Zmar³ 28 lutego 1812 r. w Warszawie w samotno¶ci po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie. Zosta³ pochowany na warszawskich Pow±zkach, ale urna z jego sercem zosta³a z³o¿ona w ko¶ciele w Wi¶niowej (pow. staszowski), gdzie mieszka³ jego brat Rafa³ Ko³³±taj.

Podczas prelekcji Andrzej Dziubiñski skupi³ siê przede wszystkim na zwi±zkach Ko³³±taja z Ponidziem, zw³aszcza z Krzy¿anowicami. Wprowadzi³ on w tej wsi ró¿ne innowacje technologiczne w rolnictwie (m.in. melioracja, stawy hodowlane, hodowla nowych ras byd³a). Traktowa³ Krzy¿anowice jak swego rodzaju stacjê eksperymentaln±. Wyniki tych eksperymentów chcia³ Ko³³±taj wprowadzaæ pó¼niej w ca³ym kraju, co niestety z uwagi na rozbiory Polski nie uda³o mu siê. Hugo Ko³³±taj to oczywi¶cie te¿ zwi±zki z
Piñczowem, gdzie siê uczy³ oraz by³ ksiêdzem. Pan Dziubiñski wspomnia³ te¿ o wp³ywie Ko³³±taja na kszta³t Konstytucji 3 Maja. Prelecja ta by³a wiêc dla m³odzie¿y bardzo ciekaw± lekcj± historii.
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 13:25, 13:50, 14:15,

Grodzisko:
Dzi: 13:05, 13:30, 13:55,

Rynek:
Dzi: 13:15, 13:40, 14:05,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz