Sobota 22 Lutego 2020 *** Imieniny: Marta, Magorzata, Piotr, Nikifor
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:03
Zachd soca: 15:39

Dzie trwa:
11 Godzin 36 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:46
42-tonowy tir z cystern± wypad³ z drogi 29.04.2010.
Nasze miasto
Niemal 40 minut stra¿acy z Chmielnika i Piñczowa walczyli z pogiêtymi blachami kabiny ciê¿arówki, by wydobyæ z niej rannego kierowcê. Samochód, który prowadzi³ wypad³ z trasy i przewróci³ siê w lesie na granicy powiatów kieleckiego i piñczowskiego w czwartek oko³o godziny 11.30.


Kierowca straci³ panowanie na ci±gnikiem siod³owym z cystern± jad±c od strony Kielc zaraz za ³ukiem le¶nego odcinka drogi przed W³oszczowicami. Prawe ko³a pojazdu za³apa³y w±skie i miêkkie pobocze, co sprawi³o, ¿e licz±c wraz z ³adunkiem 42 tonowy zestaw nie móg³ daæ siê wyprowadziæ na jezdniê. Cysterna wpad³a do lasu kosz±c kabin± ci±gnika solidne drzewa.

Na ratunek ruszyli stra¿acy zawodowi z Piñczowa, Chmielnika, Kielc i stra¿acy ochotnicy z okolicy. Po 40 minutach akcji wydobywania kierowcy z roztrzaskanej kabiny wygl±da³o, ¿e w ciê¿kim stanie trafi³ on do karetki reanimacyjnej, któr± odjecha³ do szpitala w Kielcach. W tym czasie stra¿acy pian± sch³adzali mechaniczne czê¶ci pojazdu, by nie dosz³o do samozap³onu jego paliwa i p³ynów technicznych.


Jak dowiedzieli¶my siê nieoficjalnie ciê¿arowy zestaw transportowa³ gips do zak³adu w Gackach, a nale¿y do tej samej firmy, której cysterna na tej samej trasie uczestniczy³a w wypadku w Hajdaszku w którym podczas zderzenia z busem zginê³y dwie osoby.

Oko³o godziny 14 dowiedzieli¶my siê, ¿e kierowca odniós³ jednak tylko lekkie obra¿enia i po dok³adnym przebadaniu bêdzie zwolniony do domu. By³ trze¼wy.


/¬ród³o/Echo Dnia/

 

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Pojutrze: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Pojutrze: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Pojutrze: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz