Sobota 22 Lutego 2020 *** Imieniny: Marta, Magorzata, Piotr, Nikifor
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:03
Zachd soca: 15:39

Dzie trwa:
11 Godzin 36 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:46
Pochwa³y pod adresem teatru Ciut Frapuj±cego 04.02.2010.
Nasze miastoOstatnie przedstawienie w re¿yserii Wojciecha Jurewicza przyjêto entuzjastycznie. Widzom nie przeszkadza³o, ¿e spektakl grany by³
w zdemolowanym robotami remontowymi gmachu.
Po sobotniej premierze zespó³ zagra³ ponownie w niedzielê i na blisko pó³tora roku og³osi³ rozbrat z rodzimymi deskami. Tak d³ugo trwaæ bêdzie kapitalny remont gmachu Belwederu, w tym sali teatralnej, która w po³owie 2011 roku otrzyma nawet scenê obrotow±. Ale „Rewizora” obejrz± jeszcze 14 lutego mieszkañcy Buska, a tydzieñ pó¼niej Chmielnika...


Udane debiuty

Mnóstwo pochlebnych opinii zebrali debiutuj±cy w tym zespole – gimnazjalista Micha³ Pawluszek i Jerzy Znojek – na co dzieñ dyrektor Muzeum Regionalnego, lecz jak siê okazuje aktor z ogromnym do¶wiadczeniem i tradycjami rodzinnymi.

- Spotka³em pana Tadeusza Topolskiego, który przypomnia³ mi moj± rolê tytu³owa w re¿yserowanym przez niego widowisku „Królewna i Grajek”. Poza tym gra³em w spektaklu kabaretowym re¿yserowanym przez Adama Ochwanowskiego jeszcze w latach licealnych, no i ojciec mój Stefan Znojek gra³ po wojnie w Teatrze Amatorskim w spektaklach „Rewizor”, „Grube Ryby” i „Damy i huzary” w re¿yserii Wincentego Piekary – mówi Jerzy Znojek.

Tak¿e gimnazjalista Micha³ Pawluszek ma ju¿ za sob± wcze¶niejszy debiut w roli ¦wiêtego Franciszka w widowisku re¿yserowanym przez Bo¿enê Szatkowsk±–Mostek.

Bogate tradycje

Historyk Andrzej Dziubiñski pisze w jednej z ksi±¿ek, ¿e z 1724 roku pochodzi pierwsza wiadomo¶æ o istnieniu teatru w Piñczowie. – Uczniowie kolonii akademickiej zagrali sztukê o Motellu Quirynie, tycz±ca dziejów staro¿ytnego Rzymu a napisan± przez ich profesora Stanis³awa Mamczyñskiego – wyk³adowcê gramatyki i poetyki. Z kolei w 1871 roku Kuryer Teatralny Lwowski donosi³, ¿e „Towarzystwo Dramatyczne p. Okonskiego przebywa obecnie w Piñczowie. Teatr mie¶ci siê w dawnej stajni i z obawy, aby ognie bengalskie i o¶wietlenie naft± nie sprawi³y po¿aru, przezorny burmistrz miejscowy ka¿e w dzieñ przedstawienia obstawiæ ¶wi±tyniê Melpomeny sikawkami nape³nionymi wod±”.

W kronikach stra¿y po¿arnej wyczytaæ mo¿na wiele zapisków o przedstawieniach granych przez teatry amatorskie w XIX i pocz±tkach XX wieku. Zapisków z lat pó¼niejszych jest mnóstwo i kto wie czy dzieje teatru w Piñczowie nie stan± siê tematem odrêbnych opracowañ. Tym bardziej, ¿e zachowa³o siê sporo pami±tek w postaci afiszów czy fotografii a Teatr Ciut Frapuj±cy zapisuje kolejne karty tej tradycji, kto wie czy nie najpiêkniejsze.

/¬ród³o/Echo Dnia/
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Pojutrze: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Pojutrze: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Pojutrze: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz