Sobota 22 Lutego 2020 *** Imieniny: Marta, Magorzata, Piotr, Nikifor
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 3

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:03
Zachd soca: 15:39

Dzie trwa:
11 Godzin 36 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:46
3 Maja w Piñczowie 04.05.2010.
Nasze miasto

Uroczyst± sesj± po³±czonych samorz±dów Gminy i Powiatu rozpoczêto w Piñczowie obchody ¶wiêta Konstytucji 3 Maja. Po raz pierwszy akademia nie odby³a siê w Belwederze, ale w go¶cinnych murach najstarszej piñczowskiej szko³y - w Jedynce.

Sesjê otworzy³ i poprowadzi³ Marek Omasta przewodnicz±cy Rady Miejskiej, a g³os zabierali: radny  Domaga³a, senator Grzegorz Bana¶  i pose³ Henryk Mielcarz. Po czê¶ci oficjalnej na scenie wyst±pi³a m³odzie¿ z gimnazjum nr 2 im. Adolfa Dygasiñskiego. W krótkim programie artystycznym zaprezentowa³a pie¶ni patriotyczne, a swój popis zakoñczy³a wdziêcznie wykonanym polonezem.

Po zakoñczonej sesji, uczestnicy razem z orkiestr± szkoln± przeszli do ko¶cio³a pod wezwaniem ¶w. Jana Aposto³a i Ewangelisty. Uroczyst± mszê w intencji mieszkañców Piñczowa,  powiatu oraz stra¿aków koncelebrowali trzej proboszczowie naszych parafii.

Tradycyjnie po nabo¿eñstwie uformowany pochód poprowadzi³a  orkiestra szkolna. Poczty sztandarowe, samorz±dowcy, harcerze, delegacje dzia³aj±cych w powiecie organizacji, mieszkañcy Piñczowa, przeszli pod pomnik Konstytucji 3 Maja. Po krótkich przemówieniach burmistrza W³odzimierza Baduraka, starosty Andrzeja Kozery i ¶wiêtokrzyskiej kurator o¶wiaty Ma³gorzaty Muzo³, w strugach wiosennego deszczu delegacje z ca³ego powiatu sk³ada³y wieñce i wi±zanki pod obeliskiem upamiêtniaj±cym dzisiejsze ¶wiêto.

Du¿± atrakcj± dzisiejszych obchodów by³ tort w barwach narodowych ufundowany przez pañstwa £y¿wiñskich.


/¬ród³o/pinczow.com/
Fot. Lilka
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Pojutrze: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Pojutrze: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Pojutrze: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz