Niedziela 23 Lutego 2020 *** Imieniny: Romana, Roman, Damian, Polikarp, Izabela
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 3

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:02
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 37 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:44
Bestialski atak na kibiców Wis³y Kraków 06.05.2010.
Nasze miasto
Czterech kibiców Wis³y Kraków jad±cych na mecz swej dru¿yny zosta³o w pi±tek napadniêtych w powiecie piñczowskim. Policjanci zatrzymali kielczan podejrzanych o atak.
W ostatni dzieñ kwietnia w Krakowie Wis³a gra³a z Koron± Kielce. Czterej m³odzi ludzie z powiatów buskiego i piñczowskiego, kibicuj±cy Wi¶le, jechali na mecz seatem toledo.

- Kwadrans po godzinie 18 na trasie w okolicach miejscowo¶ci M³odzawy w powiecie piñczowskim, kilka samochodów zablokowa³o im drogê z przodu i z ty³u, zmusi³o do zatrzymania siê – opowiada Grzegorz Dudek z zespo³u prasowego ¶wiêtokrzyskiej policji.

fot. archiwum Echo Dnia

Kilkunastu mê¿czyzn, którzy wyskoczyli z wozów, zdemolowa³o seata, pobi³o jad±cych nim i odebra³o im trzy szaliki w barwach Wis³y.

Noc± z pi±tku na sobotê piñczowscy policjanci zatrzymali w swym mie¶cie piêciu kielczan. Opowiadaj±, ¿e mê¿czy¼ni malowali na elewacji jednego z budynków napis "Korona Kielce”. Policjanci podejrzewaj±, ¿e czê¶æ z nich mog³a mieæ zwi±zek z popo³udniow± napa¶ci±, na kibiców.

- Trzej z zatrzymanych zostali tymczasowo aresztowani. Dwaj pozostali zostali objêci dozorami, maj± wp³aciæ porêczenia maj±tkowe, obowi±zuj± ich tak¿e zakazy uczestniczenia w meczach Korony Kielce i Wis³y Kraków – wylicza Grzegorz Dudek./¬ród³o/Echo Dnia/
Komentarze
#1 | krzemien dnia 13-05-2010 09:18
oni zostali napadniêci hehehehe tylko pomy¶lcie i popatrzcie na skale przestêpstw krakowskich kibiców a kieleckich juz nikt nie pamiêta jak krakusy przyjecha³y do kielc z maczetami pa³ami nozami co skoñczy³o sie smierci± ch³opaka i co z morderc± tego zdarzenia? wyskakiwali z krzaków do przechodniów i bili kazdego a co do elewacji to popatrzcie ile jest w piñczowie napisów bia³a gwiazda czy wis³a kraków tego to nikt nie widzi jak pisz± m³otki z grodziska dzieci w kapturach z reszt± krakusy pokradli szaliki korony bo ich nie staæ to tera ch³opaki z kielc odbieraj± .
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Jutro: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Jutro: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Jutro: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz