Sobota 22 Lutego 2020 *** Imieniny: Marta, Magorzata, Piotr, Nikifor
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 4

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:03
Zachd soca: 15:39

Dzie trwa:
11 Godzin 36 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:46
Pierwsze przymiarki do wyborów samorz±dowych 2010 09.05.2010.
Nasze miasto
Wybory samorz±dowe zbli¿aj± siê coraz szybszymi krokami. Ju¿ za pó³ roku pójdziemy do urn, by oddaæ g³osy na swoich kandydatów.
Bêdziemy wybieraæ tak¿e liderów gminnych samorz±dów. Zobaczmy, kto ma najwiêksze szanse na fotel burmistrza w trzech miastach powiatowych regionu Ponidzia.
Zarówno w Busku, jak w Kazimierzy i Piñczowie nie wszyscy zdecydowali siê odkryæ swoje karty. Ale mamy ju¿ pewniaków. Inni podejm± decyzjê o starcie w wyborach w najbli¿szym czasie.

Nasilenie ogólnopolskiej kampanii prezydenckiej o¿ywi³o w Piñczowie tak¿e ¶rodowiska d±¿±ce do przejêcia w³adzy w mie¶cie i gminie. Lista kandydatów w wyborach na stanowisko burmistrza powiêksza siê, ale zapewne nie jest to jeszcze ostateczny jej kszta³t.

Wiadomo ju¿, ¿e W³odzimierz Badurak, obecny burmistrz, pozostanie kandydatem komitetu obywatelskiego Ziemia Piñczowska” i bêdzie ubiega³ siê o reelekcjê. Oficjalne poparcie dla jego osoby og³osi³ kilka dni temu lider powiatowych struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego, wicestarosta Jan Moskwa. Tym samym Jan Moskwa zadeklarowa³, ¿e sam nie bêdzie ubiega³ siê o ten urz±d.

Kto jeszcze zdecyduje siê na start w wyborach? Na pewno Krzysztof Koniusz, który jako jeden z pierwszych og³osi³ zamiar kandydowania. Takich aspiracji nie ukrywa tez Wioletta Was–Urban, radna od dwóch kadencji, pozostaj±ca w opozycji do rz±dz±cych.
O fotel burmistrza Piñczowa chce tak¿e walczyæ Waldemar £y¿wiñski – opozycyjny radny, który zarejestrowa³ komitet pod nazw± Porozumienie Samorz±dowe Piñczów popierane przez Platformê Obywatelsk±. Oficjalna kandydatka na stanowisko burmistrza Piñczowa z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest Anna Gawroñska, radn± miejsk±, pracuj±ca na stanowisku kierownika Powiatowego Urzêdu Pracy w Piñczowie.

Do tego grona do³±czy Jan Bêbenek – wiceburmistrz poprzedniej kadencji. W wyborach wystartuje z list ugrupowania Samorz±d’ 2002.
Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji i stanowiska piñczowskich struktur Prawa i Sprawiedliwo¶ci w sprawie kandydata w wyborach. Pewne jest jednak, ¿e taka osoba zostanie wkrótce przedstawiona.
Nieoficjalnie dowiedzieli¶my siê, ¿e grupa kilku kandydatów w nadchodz±cych wyborach prowadzi rozmowy na temat ewentualnego wystawienia jednego, wspólnego kandydata, który skuteczniej móg³by rywalizowaæ z obecnym burmistrzem W³odzimierzem Badurakiem.

A oto kandydaci na burmistrza PiñczowaW³odzimierz Badurak

Burmistrz obecnej kadencji. Reprezentuje Ziemiê Piñczowsk± rz±dz±c± przy poparciu Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Krzysztof Koniusz
Radny miejski trzech ostatnich kadencji. Reprezentuje Porozumienie Samorz±dowe. Kandydowa³ na stanowisko burmistrza w 2006 roku.
Wioletta Wajs–Urban
Radna miejska z ramienia Samoobrony RP. W poprzednich wyborach samorz±dowych równie¿ kandydowa³a na stanowisko burmistrza Piñczowa.
Jan Bêbenek
Radny Rady Powiatu Piñczowskiego z ugrupowania Samorz±d 2002. W kadencji 2002–2006 pe³ni³ funkcjê wiceburmistrza.
Waldemar £y¿wiñski
Opozycyjny radny. Zarejestrowa³ komitet pod nazw± Porozumienie Samorz±dowe Piñczów, popierane przez Platformê Obywatelsk±.
Anna Gawroñska
Oficjalna kandydatka Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jest radn± miejsk±. Pracuje na stanowisku kierownika Powiatowego Urzêdu Pracy.
/¬ród³o/Echo Dnia/
Komentarze
#1 | Jacek P dnia 15-05-2010 10:11
Czemu nikt nie komentuje?
#2 | Per M dnia 16-05-2010 23:02
Prawdopodobnie dlatego ¿e ludzie nie wiedz± jak komentowaæ
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

wietne! wietne! 0% [Brak oceny]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [Brak oceny]
Dobre Dobre 100% [1 gos]
rednie rednie 0% [Brak oceny]
Sabe Sabe 0% [Brak oceny]
Bus Ponidzie
Podgrze:
Pojutrze: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Pojutrze: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Pojutrze: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz