Sobota 29 Lutego 2020 *** Imieniny: Lech, Lutomir
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:57
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 44 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:38
Sze¶ciu nowych pi³karzy w Nidzie Piñczów 07.02.2010.
Nasze miastoKadrow± rewolucjê w przerwie zimowej prze¿y³a trzecioligowa Nida Piñczów. Odesz³o kilku czo³owych graczy, ale w ich miejsce pojawili siê ju¿ nowi zawodnicy.
Za trenerem Ireneuszem Pietrzykowskim, który przeniós³ siê do Granatu Skar¿ysko-Kamienna, pod±¿y³o siedmiu pi³karzy z kieleckiej "armii zaciê¿nej". Piñczowscy dzia³acze szybko jednak za³atali dziury w zespole. W ostatnim czasie Nida dokona³a sze¶ciu transferów. Powrócili zawodnicy, którzy s± wychowankami klubu.
Z Iskry D±brówki Breñskie, beniaminka ma³opolskiej "okrêgówki", przyszli pomocnicy Micha³ Mika i Pawe³ Niedziela. Z wypo¿yczenia z Zenitu Chmielnik wracaj± rozgrywaj±cy Jacek Wilkus i obroñca Mateusz Pêcherz. W Nidzie s± na powrót tak¿e obroñca Dawid Dylawerski (jesieni± gra³ w Pia¶cie Stopnica) oraz pomocnik Albert Sêk, który wystêpowa³ ostatnio w Gwarku Zabrze.

- Nida to teraz do¶wiadczenie plus m³odzie¿ Budujemy nowy zespó³ i potrzeba czasu. My¶lê, ¿e uda nam siê wszystko pouk³adaæ - mówi nowy trener Nidy, Zdzis³aw Maj.

6 lutego piñczowianie rozegraj± trzeci w tym roku sparing. Na sztucznej trawie w Kielcach zmierz± siê z Juvent± Starachowice.


/¬ród³o/Echo Dnia/
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 11:55, 12:25, 12:55,

Grodzisko:
Dzi: 12:00, 12:30, 13:00,

Rynek:
Dzi: 11:40, 12:10, 12:40,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz