Sobota 29 Lutego 2020 *** Imieniny: Lech, Lutomir
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:57
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 44 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:38
Poszukiwana 24-latka zatrzymana w Piñczowie 09.05.2010.
Nasze miastoNie do¶æ, ¿e unika³a kary za kradzie¿, to jeszcze próbowa³a przekupiæ policjantów - takie grzeszki ma, zdaniem funkcjonariuszy, na sumieniu 24-latka z Sosnowca, zatrzymana w Piñczowie.

W sobotnie popo³udnie patrol „drogówki” z Piñczowie na ul. Batalionów Ch³opskich zatrzyma³ do kontroli daewoo tico. By³a to zupe³nie rutynowa kontrola, bo kierowca nie pope³ni³ ¿adnego wykroczenia, którym móg³by siê naraziæ stró¿om prawa. Za kierownic± daewoo siedzia³a 24-letnia pani, mieszkanka Sosnowca. - Policjanci zaczêli sprawdzaæ jej dane i okaza³o siê, ¿e kobieta jest poszukiwana. Ma do odbycia karê za kradzie¿ i powinna zostaæ natychmiast odwieziona do najbli¿szego zak³adu karnego lub aresztu ¶ledczego - opowiada Grzegorz Dudek z zespo³u prasowego ¶wiêtokrzyskiej policji...


Ale - jak relacjonowali funkcjonariusze - pani nie mia³a ochoty trafiæ za kratki. - Zaproponowa³a policjantom 300 z³otych w zamian za to, ¿e odst±pi± od swoich czynno¶ci - mówi Grzegorz Dudek. Policjanci ³apówki nie przyjêli. Pani trafi³a do komendy. - A w jej samochodzie funkcjonariusze znale¼li jeszcze 20 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy.


Echo Dnia
Komentarze
#1 | adaste dnia 10-05-2010 20:25
Dramat, ca³y kraj cz³owiek przejedzie bez problemów tylko w Piñczowie Cie za nic zatrzymaj±...Angry
#2 | Per M dnia 10-05-2010 23:20
Ach ta nasza drogówka (maj± zadatki do wydz. prewencji)
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 10:55, 11:25, 11:55,

Grodzisko:
Dzi: 11:00, 11:30, 12:00,

Rynek:
Dzi: 11:10, 11:40, 12:10,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz