roda 26 Lutego 2020 *** Imieniny: Mirosaw, Aleksander, Bogumi, Bogumia, Ewelina
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:00
Zachd soca: 15:41

Dzie trwa:
11 Godzin 41 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:41
Piñczów biega³ z ca³± Polsk± 10.05.2010.
Nasze miastou¿ po raz czwarty z kolei miasto Piñczów w³±czy³o siê w ogólnopolsk± akcjê Gazety Wyborczej „Polska Biega”. W tym roku wystartowa³o ponad 80 biegaczy z terenu Gminy Piñczów i s±siedniego Buska-Zdroju. Rywalizacja by³a zaciêta, choæ nie ona by³a g³ównym celem akcji. „Chodzi o to, by przy dobrej zabawie u¶wiadomiæ uczniom, mieszkañcom gminy, ¿e bieganie to sposób na dobre, zdrowe ¿ycie.” – takie jest przes³anie organizatorów biegów w ca³ym kraju.Trasa biegu wyznaczono by³a wzd³u¿ zalewu. Biegacze rywalizowali w czterech kategoriach: szko³y podstawowe, gimnazja, szko³y ¶rednie i open. Wszyscy zawodnicy otrzymali pami±tkowe dyplomy i s³odk± niespodziankê, a wygrani w swoich kategoriach – medale i nagrody rzeczowe ufundowane przez Urz±d Miejski w Piñczowie.


Wyniki

SZKO£Y PODSTAWOWE:

- dziewczêta:

1. Burchen Dominika – Busko-Zdrój
2. Bajor Zuzanna – SP Brze¶cie
3. Pitu³a Sylwia – SP Brze¶cie

- ch³opcy:

1. Nogacki Wiktor – SP Brze¶cie
2. Madej Mateusz – SP nr 1
3. Sat³awa  Mateusz – SP Brze¶cie


GIMNAZJUM:

- dziewczêta

1. Kucyba³a Agnieszka – Gimnazjum nr 2
2. Kucharska Eliza – Gimnazjum  nr 1
3.Wojciechowska Dominika - Gimnazjum  nr 1

- ch³opcy

1. Wójtowicz Max - Gimnazjum nr 2
2. Sator Marek – Busko-Zdrój
3. Baran £ukasz – Gimnazjum Profilowane


SZKO£Y ¦REDNIE:

-  dziewczêta

1. Kucharska Ewelina
2. Pawlik Sylwia

- ch³opcy

1. Kopeæ Rafa³ – Busko-Zdrój
2. Bis Tomasz – Busko-Zdrój
3. Soja Grzegorz - Busko-Zdrój


OPEN:

1. Perepiczko Zdzis³aw

 

pinczow.com.pl

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 08:35, 09:35, 10:05,

Grodzisko:
Dzi: 08:40, 09:40, 10:10,

Rynek:
Dzi: 08:50, 09:50, 10:20,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz