roda 16 Padziernika 2019 *** Imieniny: Gawe, Florentyna, Ambroy, Jadwiga, Magorzata
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:33
Zachd soca: 16:13

Dzie trwa:
11 Godzin 40 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:42
Ad Gloriam Dei... odliczanie czas zacz±æ 14.05.2010.
Nasze miasto

W najbli¿sz± niedzielê (16 maja) odbêd± siê w Piñczowie XI Miêdzynarodowe Spotkania Chóralne AD GLORIAM DEI. W tym roku przed piñczowsk± publiczno¶ci± zaprezentuje siê
5 chórów z Polski i z zagranicy. Imprezie patronuj±: Jego Ekscelencja Ks. Biskup Kazimierz Ryczan – Biskup Kielecki, Tadeusz Kowalczyk – Przewodnicz±cy Sejmiku Województwa ¦wiêtokrzyskiego, Adam Jarubas – Marsza³ek Województwa ¦wiêtokrzyskiego, Andrzej Kozera – Starosta Powiatu Piñczowskiego,W³odzimierz Badurak – Burmistrz Miasta i Gminy Piñczów, Anna Tarnowska – Prezes Zarz±du G³ównego Polskiego Zwi±zku Chórów i Orkiestr.

Program zapowiada siê interesuj±co:


- godz. 12:30 – Koncert konkursowy
Ko¶ció³ pw. ¦wiêtego Jana Aposto³a i Ewangelisty
- Chór „Zbotoust – Jeremcza, Ukraina
- Chór „Youth Choir Ozvena” – Vranov nad Topl'ou, S³owacja
- Chór Kameralny „Ars Cantata” – Warszawa
- Mêski Chór ¦rodowiska Akademickiego przy Uniwersytecie Rolniczym im. H. Ko³³±taja w Krakowie – Kraków
- Chór „Mas³owianie” – Mas³ów

- godz. 15:00 – Koncert towarzysz±cy z udzia³em chórów
Park Miejski w Piñczowie

- godz. 17:00 – Msza ¦wiêta z udzia³em laureatów, wrêczenie nagród
Ko¶ció³ pw. ¦wiêtego Jana Aposto³a i Ewangelisty

Organizatorami tegorocznych Spotkañ Chóralnych s±:
Wojewódzki Dom Kultury im. J. Pi³sudskiego w Kielcach,
Parafia ¦w. Jana Aposto³a i Ewangelisty w Piñczowie,
Urz±d Marsza³kowski Województwa ¦wiêtokrzyskiego,
Starostwo Powiatu Piñczowskiego,
Urz±d Miasta i Gminy Piñczów,
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury.

 

PSCK

Komentarze
#1 | Per M dnia 16-05-2010 23:03
Jutro pojawi siê interesuj±cy artyku³ plus album w galerii zdjêæ
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Jutro: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Jutro: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Jutro: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz