Sobota 22 Lutego 2020 *** Imieniny: Marta, Magorzata, Piotr, Nikifor
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:03
Zachd soca: 15:39

Dzie trwa:
11 Godzin 36 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:46
Za nami I seminarium przelotowe 18.05.2010.
Nasze miastoKiepska pogoda nie przeszkodzi³a organizatorom i uczestnikom I seminarium przelotowego, które odby³o siê w miniony weekend w Piñczowie. Na l±dowisku Aeroklubu Regionalnego paralotniarze doszkalali umiejêtno¶æ planowania przelotów oraz pog³êbiali wiedzê z zakresu lotów termicznych, szukania noszeñ, stanów niebezpiecznych paralotni, lataniu w górach oraz na tzw. ¿aglu. Wyk³ady poprowadzi³ do¶wiadczony instruktor paralotniowy, pilot testowy Dutka, czynny zawodnik z wieloma tytu³ami na koncie – Zbyszek Gotkiewicz.

Seminarium przelotowe sk³ada³o siê z czê¶ci teoretycznej i praktycznej. Mimo, ¿e pogoda nie sprzyja³a, w sobotê uda³o siê wykonaæ kilkana¶cie lotów holowanych za wyci±gark±, a instruktorowi Zbyszkowi Gotkiewiczowi piêtnastokilometrowy przelot po trójk±cie, którym potwierdzi³ swoje mistrzowskie umiejêtno¶ci pilota. Po zakoñczonych lotach kontynuowano panel dyskusyjny – z cennymi do¶wiadczeniami pilotów z w³asnego latania w ro¿nych czê¶ciach Europy. Po zakoñczeniu seminarium uczestnicy otrzymali pami±tkowe dyplomy i upominki od organizatorów.Na zdjêciu uczestnicy seminarium: Piotr "Viper" Klimkiewicz, Agnieszka Dobrzañska, Marek Zychowiecki, Pawe³ Lipski, Artur Krupski, Krzysztof S³aboñ, Mariusz Jêdruch, Pawe³ Maj, Szymek Krawicz, Micha³ Malesza, Marcin HersztekAeroklub Regionalny w Piñczowie sk³ada serdeczne podziêkowanie dla Zbyszka Gotkiewicza za nieocenion± pomoc okazan± w organizacji i przeprowadzeniu seminarium.


arp.pinczow.com
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Pojutrze: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Pojutrze: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Pojutrze: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz