Pitek 28 Lutego 2020 *** Imieniny: Roman, Ludomir, Makary
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:58
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 43 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:39
Warsztaty papiernicze w bibliotece 18.05.2010.
Nasze miastoW poniedzia³ek 17 maja w Bibliotece Publicznej w Piñczowie mia³a miejsce niezwyk³e wydarzenie: "Spotkania z histori± - Warsztaty - Papier rêcznie czerpany". Warsztaty dla dzieci ze SP Nr 1 w Piñczowie i m³odzie¿y z Gimnazjum Nr 2 w Piñczowie poprowadzili pracownicy firmy Kalander z Gliwic przebrani w stroje ¶redniowiecznych mnichów.


Zajêcia rozpoczê³y siê od przedstawienia historii papieru. Rozpowszechni³ go w II w. naszej ery w Chinach Cai Lun, którego uznaje siê za wynalazcê papieru. Jak g³osi legenda Cai Lun stworzy³ ideê wytwarzania materia³u pi¶miennego z ³yka drzewnego, odpadów konopnych oraz sieci rybackich i w 105 roku przed³o¿y³ cesarzowi raport wraz z próbkami otrzymanego materia³u. od tej chwili nie by³o nikogo, kto nie pos³ugiwa³by siê tym wynalazkiem zwanym "papierem ksiêcia Caj". Przez d³ugi czas tajemnica produkcji papieru by³a przez Chiñczyków mocno strze¿ona, do momentu kiedy to w 800 roku Arabowie najechali Chiny i si³± wydarli ów sekret. W XII wieku zaczynaj± wyrabiaæ papier Europejczycy stosuj±c go na szerok± skalê po wynalezieniu druku przez Jana Gutenberga. W Polsce pierwsze m³yny papiernicze powsta³y w okolicach Krakowa na pocz±tku XVI wieku.


Po tym wstêpie uczniowie zostali podzieleni na 3 grupy. Pierwsza czerpa³a papier z zatopionymi p³atkami kwiatów w masie papierniczej. Papier czerpany by³ z dêbowej kadzi papierniczej. Do odciskania papieru u¿yto zabytkowej praski. Druga grupa uczniów w tym samym czasie barwi³a papier star± technik± japoñsk±, która ma ponad 2000 lat. Grupa trzecia natomiast odciska³a lakowe pieczêcie, a nastêpnie za pomoc± gêsich piór i atramentu pisa³a swoje imiona na papierze czerpanym. Wszystkie prace wykonane podczas tych warsztatów uczniowie mogli zabraæ ze sob± do domu. Ka¿dy uczestnik warsztatów otrzyma³ wiêc w³asnorêcznie wyczerpany papier,

odbit± pieczêæ lakow±, barwion± kartkê papieru technika japoñsk± oraz samodzielnie wykaligrafowane imiê gêsim piórem.Zajêcia przeprowadzone przez firmê Kalander maj± na celu przybli¿enie historii papiernictwa w powi±zaniu z zabaw±, tak aby w obecnej dobie Internetu u¶wiadomiæ dzieciom jak± rolê wci±¿ odgrywa papier. A odby³y siê one w piñczowskiej bibliotece w ramach zakoñczonego w³a¶nie

Tygodnia Bibliotek.


Biblioteka Publiczna
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 07:05, 07:25, 07:45,

Grodzisko:
Dzi: 06:50, 07:10, 07:30,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz