Pitek 28 Lutego 2020 *** Imieniny: Roman, Ludomir, Makary
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:58
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 43 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:39
Zabytkowe pojazdy w sobotê w Piñczowie 18.05.2010.
Nasze miastoSportowe Porsche 911, model Volvo P1800 - kultowego samochodu, w którym Roger Moore na planie "¦wiêtego" podrywa³ piêkne panie na prze³omie lat 60` i 70`, Fiat 131, Fiat X1/9 - to tylko niektóre z pojazdów jakie zobaczymy w nabli¿sz± sobotê w Piñczowie. Nasze miasto znalaz³o siê na szlaku VII Rajdu Pojazdów Zabytkowych Szlakiem Republiki Partyzanckiej i VI Eskapady Patriotycznej.


Do Piñczowa przyjad± kolekcjonerzy zabytkowych pojazdów z Krakowa, Zakopanego, ¦l±ska i Ponidzia. Organizatorem Rajdu jest Ko³o Pojazdów Zabytkowych Automobilklubu Kieleckiego, Europejska Asocjacja Automobilerów oraz Kazimierski O¶rodek Sportu.
O godzinie 14:00 przy piñczowskim rynku rozpocznie siê prezentacja zabytkowych pojazdów. "W sumie bêdzie oko³o 20 pojazdów, a w¶ród nich wyj±tkowe i niezwykle cenne modele." - mówi Marek Krupa - przedstawiciel organizatora Rajdu. Fiatem 128 sport coupe przyjedzie równie¿ do Piñczowa Artur Barton, który startowa³ w tym roku w XIII Rajdzie Monte Carlo Samochodów Zabytkowych.W trakcie gdy mieszkañcy podziwiaæ bêd± zabytkowe pojazdy, ich w³a¶ciciele poznawaæ bêd± najwa¿niejsze atrakcje turystyczne miasta (Synagogê Star±, kapliczkê ¶w. Anny, Pa³ac Wielopolskich, Drukarniê Ariañsk± i Klasztor Ojców Franciszkanów).
Oko³o godziny 16:45 uczestnicy Rajdu wyrusz± w stronê Kielc, gdzie o 18:00 odbêd± siê wy¶cigi na "Torze Kielce".

Serdecznie zapraszamy. Sobota godzina 14:00, Park Miejski

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Dzi: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz