roda 26 Lutego 2020 *** Imieniny: Mirosaw, Aleksander, Bogumi, Bogumia, Ewelina
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:00
Zachd soca: 15:41

Dzie trwa:
11 Godzin 41 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:41
Piñczów mekk± chórów 17.05.2010.
Nasze miasto
W ubieg³± niedzielê, w godzinach popo³udniowych, mogli¶my delektowaæ siê uczt± muzyczn±, jak± zafundowali nam polscy i zagraniczni chórzy¶ci we wnêtrzach ko¶cio³a Jana Aposto³a i Ewangelisty w Piñczowie. Powodem przybycia artystów by³a chêæ rywalizacji w czê¶ci konkursowej jedenastej edycji Miêdzynarodowych Spotkañ z Muzyk± Chóraln± AD GLORIAM DEI. A trzeba wiedzieæ, ¿e jest to festiwal jedyny w swoim rodzaju, je¶li chodzi o nasz region, a zasiêg wyznaczaj± chêci i umiejêtno¶ci a nie granice pañstw.

fot. Piotr M³ynek

Eliminacje trwa³y miêdzy godzin± 12.30 a 14.00 a wystêpom przys³uchiwali siê piñczowianie oraz zaproszeni go¶cie: eurodeputowany Czes³aw Siekierski, pos³owie województwa ¶wiêtokrzyskiego oraz przedstawiciele starostwa piñczowskiego i UMiG Piñczów.
Go¶cili¶my piêæ grup, w tym dwie z zagranicy: chór „Youth Choir Ozvena” – Vranov nad Topl'ou ze S³owacji, zrzeszaj±cy utalentowan± wokalnie m³odzie¿ mêsk± i ¿eñsk± i ukraiñski Chór „Zbotoust – Jeremcza", który skupia starszych i m³odszych panów o silnych i czystych g³osach. W konkursowych potyczkach s³owacka formacja zajê³a drugie miejsce, za¶ chór mêski z Ukrainy - trzecie.

fot. P. M³ynek

G³osami jury, które obradowa³o pod przewodnictwem Anny Tarnowskiej, prezes Polskiego Zwi±zku Chórów i Orkiest, palma zwyciêstwa powêdrowa³a do Mêskiego Chóru ¦rodowiska Akademickiego przy Uniwersytecie Rolniczym im. H. Ko³³±taja w Krakowie z Krakowa, pod dyrygentur± p. Joanny Gutowskiej - Ku¼micz. Natomiast nagroda grand prix powêdrowa³a do znakomitego warszawskiego chóru kameralnego Ars Cantata. Spotkania u¶wietni³ chór mieszany "Mas³owianie", który w czasach swej ¶wietno¶ci liczy³ nawet 100 osób, a dyrygowa³ nim p. Micha³ Kopeæ.

fot. P. M³ynek

Podczas uroczystej mszy ¶wiêtej, o godzinie 17.00, zostali przedstawieni laureaci, wrêczono nagrody i wyró¿nienia, a dla u¶wietnienia eucharystii po³±czone chóry wykona³y m.in. pie¶ñ "Gaude Mater Polonia".
Organizacji tegorocznych Spotkañ Chóralnych podjê³y siê Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach wraz parafi± ¦w. Jana Aposto³a i Ewangelisty w Piñczowie, Urzêdem Marsza³kowskim Województwa ¦wiêtokrzyskiego, Starostwem Powiatu Piñczowskiego, Urz±dem Miasta i Gminy Piñczów oraz Piñczowskim Samorz±dowym Centrum Kultury.


Irmina Wo³czyk


WIÊCEJ ZDJÊÆ W GALERII (KLIKNIJ)
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

wietne! wietne! 100% [1 gos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [Brak oceny]
Dobre Dobre 0% [Brak oceny]
rednie rednie 0% [Brak oceny]
Sabe Sabe 0% [Brak oceny]
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 08:05, 08:35, 09:35,

Grodzisko:
Dzi: 08:10, 08:40, 09:40,

Rynek:
Dzi: 07:55, 08:20, 08:50,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz