Sobota 22 Lutego 2020 *** Imieniny: Marta, Magorzata, Piotr, Nikifor
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 3

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:03
Zachd soca: 15:39

Dzie trwa:
11 Godzin 36 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:46
Zabytkowe auta w Piñczowie 23.05.2010.
Nasze miasto
Parking wokó³ parku miejskiego dawno nie wzbudza³ tak wielkiego
zainteresowania, zw³aszcza w¶ród panów. Dzia³o siê to za spraw±
prezentacji samochodów, lecz nie zwyczajnych, bo pamiêtaj±cych czasy
PRL-u a wygl±daj±cych tak, jakby przed chwil± opu¶ci³y salon.


Mi³o¶nicy zabytkowych aut mogli podziwiaæ takie marki jak: porsche
carrera, lancia, volvo, wiele modeli fiatów i "garbusów". W sumie ponad
20 samochodów, które uczestniczy³y w VII Rajdzie Pojazdów Zabytkowych
Szlakiem Republiki Partyzanckiej i VI Eskapady Patriotycznej. Szpaler tych
motoryzacyjnych pere³ek otwiera³ fiat X1/9 koloru cappuccino nale¿±cy
do Marka Krupy z Kazimierzy Wielkiej czyli organizatora pokazu i komandora
rajdu. Monika M³yñczak, w zastêpstwie Burmistrza Piñczowa, przywita³a
uczestników rajdu i wrêczy³a pami±tkowe upominki, zachêcaj±c do
ogl±dania naszych zabytków.Rajd wspó³organizowali Ko³o Pojazdów Zabytkowych Automobilklubu
Kieleckiego, Europejska Asocjacja Automobilerów oraz Kazimierski O¶rodek
Sportu.

fot. P.M³ynek
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Pojutrze: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Pojutrze: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Pojutrze: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz