roda 26 Lutego 2020 *** Imieniny: Mirosaw, Aleksander, Bogumi, Bogumia, Ewelina
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:00
Zachd soca: 15:41

Dzie trwa:
11 Godzin 41 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:41
"Tasman" broni karne. Nida Piñczów - Górnik Wieliczka 1:1 24.05.2010.
Nasze miastoNida po ciekawym meczu zremisowa³a u siebie z Górnikiem Wieliczka 1:1. Kibice g³o¶no bili brawo dla bramkarza Marcina Ciemiery. Popularny „Tasman” rozegra³ kolejne ¶wietne spotkanie. Popisa³ siê kilkoma efektownymi interwencjami, a w 8 minucie obroni³ nawet rzut karny!


7 minuta meczu Nidy z Górnikiem: Dominik Sobczyk (z lewej) mija Grzegorza
Staszewskiego i chwilê potem zdobêdzie prowadzenie dla gospodarzy.

(fot. Adam Ligiecki)


Nida wyst±pi³a bez g³ównego rozgrywaj±cego £ukasza Miki (musia³ pauzowaæ za kartki) oraz chorego Marcina Karpiñskiego. Poza tym Robert Chlewicki i Marek Madej, którzy s± zawodowymi stra¿akami, przyjechali na mecz prosto z akcji powodziowej.

M£ODA £AWKA

We wczorajszym meczu mieli¶my okazjê obejrzeæ... najm³odsz± ³awkê rezerwowych w historii piñczowskiego klubu. Zasiad³ na niej po raz pierwszy 15-letni Piotr £uszcz, cz³onek kadry narodowej U-16. Nie zadebiutowa³ jeszcze w trzeciej lidze, za to w roli dublerów dobrze spisali siê 19-letni Wojciech Kasza oraz 18-latkowie Jakub Maj i Piotr Gajda.

Niespe³na 18-letni Dominik Sobczyk zdoby³ zreszt± bramkê dla Nidy. Ju¿ w 7 minucie popularny „Domo”, po ¶wietnie rozegranej akcji z Krystianem Zarêb±, strza³em z kilku metrów pewnie skierowa³ pi³kê do siatki.

Kilkadziesi±t sekund pó¼niej zaspa³a piñczowska defensywa i Marcin Ciemiera musia³ ratowaæ sytuacjê faulem, by powstrzymaæ bêd±cego „sam na sam” napastnika Górnika. Obroni³ jednak kapitalnie rzutem karnym, otrzymuj±c gromkie brawa kibiców.

OSTRE STRZELANIE

W pierwszej po³owie piñczowianie mieli okazje na podwy¿szenie wyniku. Gro¼nie uderzali z dystansu Albert Sêk i Robert Chlewicki, tu¿ nad „okienkiem” g³ówkowa³ Krystian Zarêba. Ci dwaj ostatni popisali siê te¿ ostrymi strza³ami w samej koñcówce.

Po zmianie stron do g³osu doszli przyjezdni. W 55 minucie uzyskali wyrównanie - po piêknej g³ówce £ukasza Pazurkiewicza z kilku metrów. Potê¿nymi uderzeniami zza pola karnego popisali siê Tomasz Liput i Karol Nêdza, lecz Marcin Ciemiera nie da³ siê pokonaæ.

Nida atakowa³a do koñca, próbuj±c przechyliæ szalê zwyciêstwa na swoj± korzy¶æ, jednak gospodarzom zabrak³o precyzji w wykoñczeniu akcji.

Zdzis³aw Maj, trener Nidy:

- Szkoda, ¿e musieli¶my zagraæ bez £ukasza Miki i Marcina Karpiñskiego, którzy s± filarami zespo³u. Cieszy postawa m³odych zawodników, ci ch³opcy pokazali siê naprawdê z dobrej strony. Jestem zadowolony z remisu z Wieliczk±.Echo DniaKomentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 08:35, 09:35, 10:05,

Grodzisko:
Dzi: 08:10, 08:40, 09:40,

Rynek:
Dzi: 08:20, 08:50, 09:50,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz