Sobota 22 Lutego 2020 *** Imieniny: Marta, Magorzata, Piotr, Nikifor
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:03
Zachd soca: 15:39

Dzie trwa:
11 Godzin 36 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:46
Zbiórka dla powodzian 24.05.2010.
Nasze miasto

W Piñczowie ruszy³a zbiórka darów dla powodzian. W piêciu sklepach na terenie miasta wystawione zosta³y kosze, w których mo¿na zostawiæ produkty ¿ywno¶ciowe. Zbiórki prowadzone s± równie¿ przez samorz±dy szkolne, osobny punkt uruchomiony zosta³ w MGOPS przy ul. Z³otej 7. Akcja zbiórki darów prowadzona bêdzie do pi±tku.

"Potrzeby s± ogromne. Koce, po¶ciele, rêczniki, ¶piwory, woda, ¶rodki czysto¶ci i higieniczne, podstawowy sprzet gospodarstwa domowego, suchy prowiant - to te najbardziej potrzebne produkty. Zebrane dary przekazane zostan± do jednego z o¶rodków pomocy spo³ecznej z terenu dotkniêtego powodzi±, który rozdysponuje je dla najbardziej potrzebuj±cych." - mówi kierownik MGOPS Andrzej Piekoszewski.

Ju¿ od dzisiaj w godzinach popo³udniowych (15-18) harcerze, gimnazjali¶ci i pedagodzy szkolni rozpoczn± zbiórki w sklepach: delikatesy "Wrzos" (Plac Wolno¶ci), Biedronka (ul. Batalionów Ch³opskich), Tesco (ul. Batalionów Ch³opskich), Lewiatan (ul. 7 ¬róde³), GS (ul. Klasztorna).

W akcjê pomocow± zainicjowan± przez Miejsko-Gminny O¶rodek Pomocy Spo³ecznej i Burmistrza Miasta i Gminy Piñczów w³±czy³y siê ju¿: Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2 oraz Rada ds. Rodziny.

 

pinczow.com.plKomentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Pojutrze: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Pojutrze: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Pojutrze: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz