Sobota 22 Lutego 2020 *** Imieniny: Marta, Magorzata, Piotr, Nikifor
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:03
Zachd soca: 15:39

Dzie trwa:
11 Godzin 36 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:46
Gimnazjum nr 2 im. A. Dygasiñskiego obsypane nagrodami 08.02.2010.
Nasze miasto

Jedenaste z rzêdu zwyciêstwo gimnazjalistów z piñczowskiej „dwójki” w ogólnopolskim konkursie pod has³em „Dzi¶ oszczêdzam w SKO - jutro w PKO” podsumowano uroczystym apelem po³±czonym z wrêczeniem nagród. Gimnazjum numer 2 bezkonkurencyjnie wygrywa w tym konkursie, bo pomys³owo¶æ w zdobywaniu pieniêdzy jest tu wzorcowa. Metod pomna¿ania fortuny jest w tej szkole wiele, co skrupulatnie ocenia komisja z³o¿ona z przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Zwi±zku Harcerstwa Polskiego i Banku PKO BP S.A. W tegorocznej edycji gimnazjali¶ci z „dwójki” wykazali siê sum± a¿ 111.506 z³otych i 46 groszy. W tej puli, oszczêdno¶ci zgromadzone na ksi±¿eczkach SKO stanowi³y jedynie niewielk± czê¶æ, bo wiêkszo¶æ pieniêdzy zosta³a uczciwie wypracowana.

Uk³ad choreograficzny do motywu z filmu „Vabank” znakomicie komponowa³
z jedenastym z rzêdu sukcesem gimnazjalistów z dwójki.
(Fot. Irena Imosa)Ziarnko do ziarnka

Uczniowie sprzedaj± tonerów do drukarek, z³om, prowadz± gie³dê rozmaito¶ci, sklepik szkolny, organizuj± loterie fantowe, ¶wiadcz± us³ugi kserograficzne, wytwarzaj± i sprzedaj± okazjonalne karty pocztowe, stroiki ¶wi±teczne i ciasta. W szkole powsta³y zespo³y kolêdnicze i grupy kwestuj±ce na rzecz Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy, czy inne cele charytatywne. W tym roku m³odzie¿ kwestowa³a tak¿e na rzecz odnowy grobowca patrona szko³y na warszawskich Pow±zkach.

Wszystko to mia³o wp³yw na koñcow± ocenê komisji w kategorii szkó³ do 500 uczniów, w której Gimnazjum numer 2 nie ma sobie równych w Polsce od 11 lat. Na fina³ m³odzie¿ przygotowa³a dla go¶ci program artystyczny z wystêpem chóru szkolnego i uk³adem choreograficznym do muzyki z filmu „Vabak” - przygotowanym przez klasê II E.

Gratulacje i nagrody

Szko³a za odniesiony sukces otrzyma³a nagrodê w wysoko¶ci 8 tysiêcy z³otych, a warto¶æ nagród dla uczniów wynios³a w sumie kolejnych 2,7 tysi±ca z³otych. Burmistrz Piñczowa ufundowa³ nagrodê w wysoko¶ci 2,5 tysi±ca z³otych a najsumienniejsi i najsystematyczniejsi w oszczêdzaniu otrzymali w nagrodê aparaty fotograficzne.

Nagrody g³ówne otrzymali uczniowie: Agnieszka Wi¶niewska, Aleksandra Drabik, Damian Skowera, Wojciech Bania, Natalia Opiatowska, Mateusz Roter, Anita Gil, Magda Kotulska, Adrian Gil i Monika Oba³ek. Nagrody dodatkowe trafi³y do r±k: Adriana Majewskiego, Wojciecha Kalety, Damiana Chrobota, Ma³gorzaty £aganowskiej, Klaudii Boksy, Grzegorza Go³ebiowskiego, Bartosza Spaczyñskiego, £ukasza Barana, Bart³omieja Cipirskiego, Joanny Kaszy, Sylwestra Pasternaka, Mariusza Kaszy, Mateusza Blachy, Magdaleny Kurczyny, Moniki Kurczyny, Joanny K³uskiewicz, Rafa³a Kucyba³y, Magdaleny Placek, Rados³awa Dziubiñskiego i Karoliny Wo¼niak.

/¬ród³o/Echo Dnia/

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Pojutrze: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Pojutrze: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Pojutrze: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz