Pitek 28 Lutego 2020 *** Imieniny: Roman, Ludomir, Makary
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:58
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 43 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:39
Modele nad Piñczowem 24.05.2010.
Nasze miastoD³ugie loty, ¶wietne warunki termiczne i wspania³a atmosfera towarzyszy³y XVI krajowym zawodom modeli szybowców zdalnie sterowanych klasy F3J ,,MINI'', które rozegrano w miniony weekend. Do Piñczowa przyjecha³o ponad 20 zawodników z: Kielc, Che³ma, W³oszczowy, Gorzyc, Tarnobrzega, Stalowej Woli, Piekoszowa. Zawody modelarskie w Piñczowie maj± ju¿ swoj± tradycjê i s± jedn± z ciekawszych imprez obowi±zuj±cego kalendarza imprez lotniczych na 2010 rok.

Zawody rozgrywane by³y wg aktualnie obowi±zuj±cych przepisów F3J "mini".  Ka¿dy zawodnik wykona³ 10 kolejek lotów konkursowych "na zboczu".

Klasyfikacja koñcowa:
1 miejsce - Mariusz Jaroszak ze Stalowej Woli (3480 pkt)
2 miejsce - Adrian Juszczak z Tarnobrzega (3470 pkt)
3 miejsce - Piotr Przepióra z Piekoszowa (3460 pkt)

Reprezentant Aeroklubu Regionalnego w Piñczowie - Krzysztof Borkowski - zaj±³ szóste miejsce. Po raz pierwszy od wielu lat w zawodach wziê³y udzia³ kobiety. Najlepsz± by³a Ania Ma¶lach ze Stalowej Woli, która ukoñczy³a konkurencje na 13 miejscu.

Zawodników nagrodzono pami±tkowymi dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

Aeroklub Regionalny w Piñczowie sk³ada szczególne wyrazy podziêkowania Dyrekcji Gimnazjum Nr 2 w Piñczowie, która w obliczu zalania hangaru zorganizowa³a nocleg dla modelarzy w szkole, dziêki czemu zawody mog³y siê odbyæ.

wszystkie fotografie wykona³a A.Mazurek

pinczow.com (lilka,ISka)

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 07:05, 07:25, 07:45,

Grodzisko:
Dzi: 06:50, 07:10, 07:30,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz