Sobota 29 Lutego 2020 *** Imieniny: Lech, Lutomir
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:57
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 44 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:38
Piñczowskie Dni Rodziny 26.05.2010.
Nasze miasto

Pokazy sztuki walki, wy¶cigi kolarskie, prezentacje artystyczne, teatr iluzji oraz liczne konkursy z nagrodami - te i szereg innych atrakcji czekaj± na uczestników Piñczowskich Dni Rodziny, które odbêd± siê w nabli¿szy weekend. Impreza odbywa siê pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Piñczów.

Program:

29.05.2010r. SOBOTA
10:00 – Msza ¦wiêta w intencji Rodzin z Gminy Piñczów - Klasztor OO Franciszkanów
11:30 – Konferencja na temat „Mê¿czyzna w rodzinie – nadzieje i zagro¿enia” - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piñczowie
15:00- wy¶cig kolarski dla dzieci i m³odzie¿y (3 kategorie wiekowe)
- trasa: start przed Urzêdem Miejskim w Piñczowie – ul. 3 Maja – ul. 1 Maja – ul. Krótka – meta przed Urzêdem Miejskim (Uczestnicy wy¶cigu posiadaj± kartê rowerow±, kask oraz pisemn± zgodê rodziców na udzia³ w wy¶cigu. Zg³oszenia s± przyjmowane w szko³ach podstawowych i gimnazjach).

16:00 – wy¶cig kolarski dla doros³ych (6 kategorii wiekowych)
- trasa: start przed Urzêdem Miejskim w Piñczowie – ul. 3 Maja – Skowronno Dolne – Skowronno Górne – Brze¶cie- Skowronno Górne- Skowronno Dolne – ul. 3 Maja – meta przed Urzêdem Miejskim.

Impreza towarzysz±ca:
III Piknik Lotniczy z okazji Dnia Dziecka - organizator: Aeroklub Regionalny w Piñczowie
miejsce: stadion sportowy przy ul. Legionistów
15:00  Miêdzyszkolne Zawody Balonów na Ogrzane Powietrze o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Piñczów
16:00 ¶cianka wspinaczkowa
pokazy modeli sterowanych oraz inne atrakcje

30.05.2010r. NIEDZIELA
FESTYN RODZINNY
15:00- prezentacje artystyczne przedszkolaków z przedszkola Nr  1, Nr 2, Nr 3 w Piñczowie (Park Miejski w Piñczowie)
15:30-16:00- egzamin na kartê rowerow± – czê¶æ teoretyczna (¶wietlica UM)
16:00-17:30- egzamin na kartê rowerow± – czê¶æ praktyczna (Plac Konstytucji 3 Maja)
(warunkiem przyst±pienia do egzaminu jest ukoñczenie 10 roku ¿ycia oraz obecno¶æ rodzica lub opiekuna)
16:00  – pokaz Piñczowskiego Klubu Polskiej Sztuki Walki Signum Polonicum (Park Miejski)
16:15 - blok artystyczny Piñczowskiego Samorz±dowego Centrum Kultury
17:00-20:00- Joanna Berner, Teatr Iluzji Mefisto, zespó³ K2 (Park Miejski w Piñczowie)
(liczne konkursy z nagrodami, zabawy, znakowanie rowerów, oraz wiele innych atrakcji)

www.pinczow.com.pl

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 11:25, 11:55, 12:25,

Grodzisko:
Dzi: 11:30, 12:00, 12:30,

Rynek:
Dzi: 11:40, 12:10, 12:40,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz