Pitek 28 Lutego 2020 *** Imieniny: Roman, Ludomir, Makary
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:58
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 43 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:39
W czerwcu ruszaj± prace nad budow± "Orlika" 29.05.2010.
Nasze miasto

W tym tygodniu Gmina Piñczów podpisa³a umowê na realizacjê budowy kompleksu sportowego w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. To jeden z 13 "Orlików" jakie powstan± w tym roku na terenie Województwa ¦wiêtokrzyskiego. Inwestycja finansowana bêdzie w jednej trzeciej przez bud¿et pañstwa, tyle samo dok³ada Marsza³ek Województwa. Reszta finansowana jest z bud¿etu gminy. Ca³kowity koszt budowy "Orlika" wyniesie 995 711,29 z³.

"W przysz³ym tygodniu przekazujemy plac budowy, a roboty budowlane zgodnie z planem maj± rozpocz±æ siê 7 czerwca." - mówi Burmistrz W³odzimierz Badurak - "Je¶li pogoda sprzyjaæ bêdzie prowadzonym pracom to mam nadziejê, ¿e pierwszy mecz na gminnym Orliku rozegrany zostanie ju¿ w po³owie sierpnia tego roku."

Kompleks sportowy zlokalizowany bêdzie przy Zespole Szkó³ na Osiedlu Grodzisko. W jego sk³ad wchodziæ bêd±: boisko do pi³ki no¿nej o wymiarach 30x62 m z traw± syntetyczn± oraz boisko wielofunkcyjne (do koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego) o wymiarach 19x32 m z nawierzchni± polimetanow±. Obok boisk powstanie zaplecze socjalne z szatniami, pokojem trenera i prysznicami. Kompleks sportowy bêdzie ogrodzony i o¶wietlony przez 8 masztów, dziêki czemu bêdzie mo¿na korzystaæ z niego od wczesnych godzin porannych do pó¼nego wieczora.

Obiekt przystosowany bêdzie równie¿ dla osób niepe³nosprawnych.

 

[pinczow.com.pl]

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 07:05, 07:25, 07:45,

Grodzisko:
Dzi: 06:50, 07:10, 07:30,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz