Sobota 29 Lutego 2020 *** Imieniny: Lech, Lutomir
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:57
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 44 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:38
Uroczysto¶ci Bo¿ego Cia³a w MB 04.06.2010.
Wczoraj piñczowianie z parafii Bo¿ego Mi³osierdzia, podobnie jak w katolicy w ka¿dym zak±tku Polski obchodzili uroczysto¶ci Naj¶wiêtszego Cia³a i Krwi Pañskiej. Wierni szczególnie wspominaj± Ostatni± Wieczerzê i Przeistoczenie chleba i wina w Cia³o i Krew Jezusa Chrystusa. W Polsce po raz pierwszy wprowadzi³ tê uroczysto¶æ biskup Nankier w 1320 r. w diecezji krakowskiej. W 1420 r. na synodzie gnie¼nieñskim uznano uroczysto¶æ za powszechn±, obchodzon± we wszystkich ko¶cio³ach w pañstwie.
Wierni, jak co roku, licznie zgoromadzili siê uroczystej mszy ¶w. Nastêpnie z ko¶cio³a na ulice miasta wyruszy³a barwna procesja, której przewodzili ksi±dz proboszcz z wikariuszem, tu¿ za nimi nios±cy krzy¿ ministranci, dalej grupka mê¿czyzn nios±ca sztandary, a potem dzieci pierwszokomunijne w bia³ych strojach i m³odsze w strojach ludowych sypi±ce kwiaty. Tu¿ za nimi t³um wiernych z pie¶ni± na ustach przemierza³ ulice: Grunwaldzk±, Piastowsk±, Królowej Jadwigi i
Sikorskiego. Zatrzymywa³ siê przy czterech o³tarzach, piêknie przystrojonych i pieczo³owicie przygotowanych przez mieszkañców os. Grodzisko i Podgórze. Wtedy nastêpowa³o wspólne rozwa¿anie fragmentów Ewangelii i modlitwa. Procesja zakoñczy³a siê w ko¶ciele, gdzie ksi±dz proboszcz udzieli³ wiernym b³ogos³awieñstwa.
Przebieg procesji i Eucharystii w Parafii M.B. udokumentowa³ Piotr M³ynek
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:40, 07:10, 07:35,

Grodzisko:
Dzi: 06:45, 07:15, 07:40,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:20, 07:50,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz