Poniedziaek 24 Lutego 2020 *** Imieniny: Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:01
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 38 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:43
Rowerami z LGD przez Ponidzie 08.06.2010.
Nasze miasto

Pocz±wszy od najbli¿szego pi±tku (11.06.2010), LGD PONIDZIE rozpoczyna cykl rajdów rowerowych po Ponidziu. Istot± rajdów bêdzie poznawanie okolic Piñczowa z perspektywy dwóch kó³ek oraz integracja cyklistów. Owocem wyjazdów ma byæ przygotowanie oferty szczegó³owo opisanych tras rowerowych dla turystów (mapki, zdjêcia, filmy, opisy) dlatego prosimy o zabranie ze sob± aparatów fotograficznych. Ka¿dy z rowerzysztów mo¿e w ten sposób zostaæ wspó³autorem przewodnika rowerowego po Ponidziu.

Wyruszymy o 15.30 spod siedziby LGD PONIDZIE, mieszcz±cej siê na ul. Z³otej 7. Pierwsza trasa wyznaczona zosta³a m.in. przez Zakrzów, M³odzawy, Rezerwat Polichno, Micha³ów i rezerwat Skowronno. Trasa liczyæ bêdzie ok. 32 km
Piñczów (1) – Skrzypiów (2) – Zakrzów  (3) – M³odzawy Du¿e (4) – M³odzawy Ma³e (5) – Kolonia (6) – Rezerwat Polana Polichno (7) – Betlejem (8) – Micha³ów (9) – Góry (10) – Paw³owice (11) – Rezerwat Skowronno (12)

Organizator zastrzega, ¿e rajd ma charakter nieformalny i przeznaczony jest dla osób pe³noletnich.

pinczow.com.pl/ISka

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 13:00, 13:25, 13:50,

Grodzisko:
Dzi: 13:05, 13:30, 13:55,

Rynek:
Dzi: 13:15, 13:40, 14:05,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz