Sobota 22 Lutego 2020 *** Imieniny: Marta, Magorzata, Piotr, Nikifor
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:03
Zachd soca: 15:39

Dzie trwa:
11 Godzin 36 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:46
Przeprowadzka eksponatów muzealnych 11.02.2010.
Nasze miastoCenne eksponaty muzealne przewiezione na czas remontu. Tury¶ci odwiedzaj±cy Ponidzie bêd± mieæ sta³y dostêp do najcenniejszych zbiorów. Do wnêtrz pa³acu Wielopolskich w Chrobrzu trafi³y ju¿ pierwsze cenne eksponaty, które dotychczas wystawiane by³y w salach Muzeum Regionalnego w Piñczowie. To nie koniec, bo trwaj± szczegó³owe ustalenia na temat dalszych przeprowadzek, przynajmniej czê¶ci zbiorów z Piñczowa do O¶rodka w Chrobrzu. Tam bêd± one eksponowane przez oko³o pó³tora roku, czyli do czasu zakoñczenia kapitalnego remontu popauliñskiego klasztoru zwanego Belwederem, gdzie dotychczas rezydowa³o piñczowskie Muzeum Regionalne.Replikê pochodz±cej z Wi¶licy, p³yty orantów (modl±cych siê) mo¿na teraz
podziwiaæ w sali balowej pa³acu Wielopolskich, tej samej, w której Filip Bajon
nakrêci³ sceny filmu „Przedwio¶nie”.

SZAFA MARGRABIEGO

- Mamy ju¿ zmontowan± i wyeksponowan± szafê margrabiego Aleksandra Wielopolskiego, która dotychczas by³a depozytem w Muzeum Regionalnym. Stanê³a obok biurka margrabiego. Poza tym w sali balowej wyeksponowali¶my przewiezion± z Piñczowa replikê wi¶lickiej tak zwanej p³yty orantów. Otrzymali¶my z Piñczowa tak¿e inne meble, witrynkê i sto³y, ale to nie wszystko, bo rozwa¿ane jest przeniesienie tu jeszcze innych zbiorów w tym eksponatów, które zwi±zane s± z postaci± Adolfa Dygasiñskiego - mówi Dariusz Garlej, dyrektor O¶rodka Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnych Ponidzia w Chrobrzu.

- Szafa Wielopolskiego zakupiona zosta³a kilka lat temu przez Stadninê Koni Micha³ów i jest naszym depozytem. Je¶li chodzi replikê p³yty orantów, to otrzymali¶my j± z Gminnego O¶rodka Kultury w Wi¶licy w formie u¿yczenia - w chwili, gdy budynek Gminnego O¶rodka Kultury przekazany zosta³ do adaptacji na gimnazjum. Replika by³a eksponowana w Piñczowie w czasie, gdy tury¶ci nie mieli dostêpu do podziemi Bazyliki Mniejszej w Wi¶licy. Je¶li chodzi przekazywanie do Chrobrza kolejnych eksponatów, w tym gablot ze zbiorami, to prowadzimy szczegó³owe ustalenia techniczne i postaramy siê, aby tury¶ci mieli do nich dostêp jak najszybciej. Ponadto specjaln± ekspozycje na czas trwania remontu Belwederu przygotowujemy w Starej Synagodze przy ulicy Klasztornej i wiosn± zostanie ona otwarta dla zwiedzaj±cych - mówi Jerzy Znojek, dyrektor Muzeum Regionalnego w Piñczowie.Szafa margrabiego Aleksandra Wielopolskiego stanê³a w gabinecie by³ego
w³a¶ciciela pa³acu obok jego biurka. Szafa jest w³asno¶ci± Stadniny Koni Micha³ów.
(Fot: Irena Imosa)CHROBERZ ZAPRASZA

O¶rodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnych Ponidzia w Chrobrzu - mieszcz±cy siê w pa³acu Wielopolskich - mo¿na zwiedzaæ od ¶rody do niedzieli w godzinach od 11 do 16. Oprócz wspomnianych eksponatów z Piñczowa, s± tutaj ciekawe sta³e ekspozycje w tym unikatowa wystawa Archeologiczne Skarby Ponidzia, Izba Pamiêci Republiki Piñczowskiej i wiele innych. Przy pa³acu powsta³o stowarzyszenie o nazwie O¶rodek Kulturalno-Historyczny Beldonek - Pa³ac Wielopolskich w Chrobrzu, który od stycznia ma osobowo¶æ prawn± i wpisane jest do Krajowego Rejestru S±dowego.


/¬ród³o/Echo Dnia/
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Pojutrze: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Pojutrze: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Pojutrze: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz