Pitek 28 Lutego 2020 *** Imieniny: Roman, Ludomir, Makary
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:58
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 43 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:39
Izabela Klebañska mówi: "Czytajmy dzieciom" 08.06.2010.
Nasze miasto
W Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Piñczowie rozpocz±³ siê kolejny coroczny Ogólnopolski Tydzieñ Czytania Dzieciom. Tydzieñ zosta³ zainaugurowany spotkaniem z autork± ksi±¿ek, pani± Izabell± Klebañsk±.

Izabella Klebañska to pisarka, autorka scenariuszy radiowych i telewizyjnych dla dzieci i m³odzie¿y, dobranocek, bajek i piosenek.Jest absolwentk± Akademii Muzycznej w £odzi. W telewizji zadebiutowa³a w programie 5-10-15. Jest twórczyni± programów telewizyjnych dla dzieci: Tut turu co (program muzyczny), Miganki (nauka jêzyka migowego) i Piosenkarnia (program z wierszami). Poza twórczo¶ci± telewizyjn±, na koncie Izabelli Klebañskiej znajduj± siê teksty piosenek dla dzieci, stworzone na potrzeby programów telewizyjnych i radiowych. Czê¶æ z nich ukaza³a siê na kasetach audio: "Kocham rap", "Nogi Angeli" i "¦piewaj". Izabella Klebañska popularyzuje muzykê w¶ród najm³odszych w niezwykle dowcipny i przystêpny sposób. Jest autork± ksi±¿ek: "Jak d¿d¿ownica Akolada o muzyce opowiada", "Muzyczna zgraja", "Kaprys, ¿art i inne muzyczne fanaberie", "Akolada. 8 stopieñ wtajemniczenia".Spotkanie z dzieæmi z piñczowskich szkó³ podstawowych by³o po¶wiêcone Fryderykowi Chopinowi i jego twórczo¶ci, co zwi±zane jest z przypadaj±c± w tym roku 200. rocznic± jego urodzin. Pisarka niezwykle barwnie opowiedzia³a najm³odszym czytelnikom o ¿yciu s³awnego kompozytora, uatrakcyjniaj±c swoje wypowiedzi gr± na skrzypcach utworów Chopina. Dzieci mog³y tak¿e wys³uchaæ najs³ynniejszych kompozycji Chopina z p³yty. Pisarka da³a tak¿e lekcjê tañca do utworów Fryderyka Chopina, polonezów i kujawiaków. Na koniec zaprezentowa³a kilka ze swoich ksi±¿ek, czytaj±c ich fragmenty. By³o to wiêc bardzo interesuj±ce spotaknie z muzyk± i s³owem. Po spotkaniu ka¿dy chêtny dosta³ autograf pani Izabelli i zrobi³ sobie pami±tkowe zdjêcie z pisark±.

Biblioteka Publiczna w Piñczowie
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 07:05, 07:25, 07:45,

Grodzisko:
Dzi: 07:10, 07:30, 07:50,

Rynek:
Dzi: 07:15, 07:35, 07:55,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz