Sobota 29 Lutego 2020 *** Imieniny: Lech, Lutomir
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:57
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 44 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:38
Rusza przebudowa ul. Republiki Piñczowskiej 10.06.2010.
Nasze miastoRusza kolejna inwestycja unijna. Na pocz±tku tygodnia przekazano plac budowy, a ju¿ wkrótce rozpoczn± siê prace zwi±zane z przebudow± i rozbudow± ulicy Republiki Piñczowskiej. Inwestycja kosztowaæ ma ponad 5,3 mln z³, z czego oko³o 3,5 mln z³ stanowiæ maj± ¶rodki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦wiêtokrzyskiego.  Inwestycja obejmie odcinek drogi o ³±cznej d³ugo¶ci wynosz±cej prawie 1,3 km.


„Preumowê na dofinansowanie tej inwestycji ze ¶rodków unijnych podpisali¶my w maju ubieg³ego roku. Po zakoñczeniu procedur projektowych i przetargowych mo¿emy przyst±piæ do jej realizacji. Przebudowana ul. Republiki Piñczowskiej co odci±¿y przejazd przez ul. Batalionów Ch³opskich i poprawi komunikacjê w centrum miasta.” – mówi W³odzimierz Badurak – Burmistrz Miasta i Gminy Piñczów.

„Przebudowa i rozbudowa ulicy Republiki Piñczowskiej w Piñczowie” prowadzona bêdzie na odcinku licz±cym 1,288 km. Zakres rzeczowy inwestycji obejmie m.in. wykonanie robót budowlanych zwi±zanych z: przebudow± nawierzchni jezdni, budow± parkingu, przebudow± istniej±cych i budow± nowych chodników, bezpieczników, zieleñców, przebudow± skrzy¿owañ, wykonaniem zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudow± istniej±cej kanalizacji deszczowej, wodoci±gu, sieci teletechnicznej i
energetycznej, budow± o¶wietlenia ulicznego oraz oznakowaniem poziomym i pionowym.

Umowa na realizacjê inwestycji opiewa na kwotê 5 374 161z³, a jej wykonawc± jest firma

EKOKANWOD Czyszczoñ i Pó³torak Sp.j. z Nowego Korczyna. Zakoñczenie robót i
wykonanie ca³o¶ci przedmiotu umowy planowane jest na grudzieñ 2010 roku.

ISka | pinczow.com.pl


Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 11:55, 12:25, 12:55,

Grodzisko:
Dzi: 12:00, 12:30, 13:00,

Rynek:
Dzi: 12:10, 12:40, 13:10,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz