Pitek 28 Lutego 2020 *** Imieniny: Roman, Ludomir, Makary
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 4

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:58
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 43 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:39
Wielki piknik integracyjny w Przedszkolu nr 3 24.06.2010.
Nasze miasto
W podziêce sponsorom, rodzicom, babciom, dziadkom i ludziom o wielkich sercach, blisko 140 przedszkolaków zafundowa³o wspania³± zabawê na odnowionym i piêknie wyposa¿onym placu zabaw obok najwiêkszego piñczowskiego Przedszkola numer 3.
Przedszkolaki zaprosi³y w³adze samorz±dowe miasta i gminy z burmistrzem W³odzimierzem Badurakiem i przewodnicz±cym Rady Miejskiej Markiem Omast±.

Go¶cie przyszli z wielkim koszem s³odyczy. Równie wielki s³odki prezent przynios³a ze sob± nowo wybrana prezes oddzia³u Zwi±zku Nauczycielstwa Polskiego Dorota Burek. Wszyscy go¶cie udekorowani zostali kotylionami w zamian za dowolne datki do puszek. By³y tak¿e loterie fantowe, z których dochód wesprze zakup nowych pomocy i wyposa¿enie placówki.
Maluchy, ¶redniaki i starszaki przysz³y na piknik w piêknych kostiumach, ze wspania³ymi rekwizytami i zaprezentowa³y licznej doros³ej publiczno¶ci kunszt taneczny, wokalny i recytatorski.


fot. Irena Imosa

- Dziêki ludziom dobrej woli, w³a¶cicielom firm, handlowcom, ale tak¿e du¿ym przedsiêbiorstwom mogli¶my przeprowadziæ wiele prac modernizacyjnych budynku oraz piêknie wyposa¿yæ plac zabaw w nowoczesne atestowane urz±dzenia: piaskownicê, karuzelê, zje¿d¿alniê, hu¶tawki czy ogrodowe mebelki. Muszê podkre¶liæ wielk± rolê, jak± w pozyskiwaniu sponsorów spe³nili rodzice dzieci - mówi³a dziêkuj±c przyby³ym Beata M±cznik, dyrektorka przedszkola.

Rodzice zorganizowali catering - w tym przysmaki z grilla. Wszystko sprzedawano na placu, a dochód wp³ywa³ na wsparcie funkcjonowania przedszkola. Plac zamieni³ siê w weso³e miasteczko. By³o rado¶nie, bajkowo i serdecznie.


/¬ród³o/Echo Dnia/
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Dzi: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz