Pitek 28 Lutego 2020 *** Imieniny: Roman, Ludomir, Makary
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:58
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 43 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:39
Czysto i bezpiecznie na zalewie MOSiR Piñczów 07.07.2010.
Nasze miastoWe wtorek o godzinie 10 uroczy¶cie otwarte zostanie k±pielisko nad zalewem Miejskiego O¶rodka Sportu i Rekreacji. Wstêp na k±pielisko, w tym pla¿e, bêdzie przez ca³e lato bezp³atny.
- Mamy pozytywne wyniki badañ sanepidu i stan wody nie budzi obaw, a k±pielisko jest bezpieczne i zlokalizowane blisko o¶rodka. Bêdzie czynne w godzinach od 10 do 18. Na pla¿y bêd± ratownicy a MOSiR proponuje równie¿ wypoczywaj±cym nad wod± mo¿liwo¶ci wypo¿yczania kajaków i rowerów wodnych w cenie po 7 z³otych za godzinê. Równocze¶nie informujemy, ¿e w zwi±zku z przerw± techniczn± od 12 lipca do koñca miesi±ca nieczynna bêdzie kryta p³ywalnia Delfinek - dodaje Zdzis³aw Maj, dyrektor MOSiR w Piñczowie.
Poza mo¿liwo¶ci± p³ywania w kajakach na zalewie MOSIR wypo¿ycza tak¿e kajaki na sp³ywy kajakowe po rzece Nidzie i zapewnia pe³ny serwis w zakresie transportu sprzêtu w dowolne miejsce. Koszt wypo¿yczenia kajak na dobê wraz z kapokami i wios³ami wynosi 35 z³otych. W bazie hotelowej MOSiR s± jeszcze pojedyncze miejsca dla turystów, ale o¶rodek ma pe³ne ob³o¿enie z powodu licznych obozów sportowych, jakie w okresie wakacji bêd± siê tutaj odbywaæ. Bêd± miêdzy innymi obozy sportowe: Ergosystemu Kraków, Klubu Karate z Warszawy, KS Wieczysta Kraków, Szko³y Mistrzostwa Sportowego z Krakowa, Wszechnicy ¦wiêtokrzyskiej z Kielc, Klubu Sportowego Bucovia a nawet obozu m³odzie¿owej orkiestry dêtej.


ECHO DNIA
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 07:25, 07:45, 08:05,

Grodzisko:
Dzi: 07:30, 07:50, 08:10,

Rynek:
Dzi: 07:35, 07:55, 08:20,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz