Sobota 29 Lutego 2020 *** Imieniny: Lech, Lutomir
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:57
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 44 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:38
Coraz bli¿ej MTB CrossMaraton 08.07.2010.
Nasze miasto

Rewelacyjnie zapowiada siê piñczowski etap ¦wiêtokrzyskiej Ligi Rowerowej MTBCrossMaraton. Zaplanowana na 25 lipca impreza mo¿e przyci±gn±æ do Piñczowa ponad 200 cyklistów – tych pocz±tkuj±cych oraz licencjonowanych zawodników je¿d¿±cych w profesjonalnych grupach kolarskich. Trasy zosta³y tak zaplanowane, aby w maratonie móg³ wzi±æ udzia³ ka¿dy – niezale¿nie od wieku i stopnia wytrenowania.


MTBCrossMaraton to cykl 7 maratonów rowerowych rozgrywanych w ró¿nych zak±tkach ziemi ¶wiêtokrzyskiej. Po raz pierwszy jeden z etapów odbêdzie siê w Piñczowie. „Ka¿da nowa lokalizacja maratonu jest wielkim wyzwaniem i przyci±ga du¿± liczbê zawodników. Za nami ju¿ 4 etapy: Daleszyce, Nowiny, Kielce, Suchedniów. Na etap piñczowski ju¿ zapowiedzia³o siê kilkudziesiêciu cyklistów. Liczymy równie¿ na udzia³ kolarzy z Piñczowa.” – mówi Rafa³ Wojciechowski z kieleckiego Stowarzyszenia Mtb Cross – organizatora "¦wiêtokrzyskiej Ligi Rowerowej MTBCrossMaraton".


Zdjêcie z etapu rajdu w Daleszycach. Fot: www.bikeBoard.pl

Cykli¶ci ¶cigaæ siê bêd± na trzech trasach: family (do 15 km), fun (30-40 km) i master (60-70 km). Aktualnie trwa wytyczanie i znakowanie tras w terenie. Tydzieñ przed zawodami szczegó³owe mapy tras zostan± opublikowane na stronie www.mtbcrossmaraton.pl. Na stronie internetowej znajduj± siê równie¿ wszelkie informacje organizacyjne zwi±zane z uczestnictwem w zawodach. Ci, którzy w ostatniej chwili bêd± chcieli dopisaæ siê do listy startuj±cych bêd± mogli zrobiæ to na dzieñ przed startem – w biurze zawodów, które zlokalizowane bêdzie w Aeroklubie Regionalnym w Piñczowie.


Atrakcj± imprezy bêdzie m.in. bezp³atna ¶cianka wspinaczkowa.

Start i meta zawodów umiejscowiona bêdzie na terenie Aeroklubu przy dworcu PKS w Piñczowie. W trakcie gdy zawodnicy bêd± siê ¶cigaæ ka¿dy kto przyjdzie na l±dowisko bêdzie móg³ bezp³atnie spróbowaæ swoich si³ na mobilnej ¶ciance wspinaczkowej. „Chcemy aby impreza by³a ciekaw± alternatyw± dla tych, którzy spêdzaj± wakacje w Piñczowie dlatego organizujemy j± w formie rodzinnego pikniku. Zarówno rajd rowerowy, jak i zabawa na ¶ciance wspinaczkowej doskonale wpisuj± siê w promocjê aktywnego wypoczynku, do którego wszystkich zachêcam.” – zaprasza burmistrz W³odzimierz Badurak.

Patronat medialny nad imprez± sprawuj±: magazyn rowerowy BikeBoard, Radio Kielce, TVP3 Kielce.

ISka|pinczow.com.pl

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 10:25, 10:55, 11:25,

Grodzisko:
Dzi: 10:00, 10:30, 11:00,

Rynek:
Dzi: 10:10, 10:40, 11:10,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz