Poniedziaek 24 Lutego 2020 *** Imieniny: Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:01
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 38 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:43
Koncertowo - sportowy weekend w Piñczowie 24.07.2010.
Nasze miasto

Dwa koncerty: „Jazzowe Mazurki” Artura Dutkiewicza w ramach obchodów Roku Chopinowskiego oraz „Najpiêkniejsze melodie ¶wiata” w kolejn± rocznicê ¶mierci wielkiego przyjaciela Piñczowa i Muzeum Regionalnego – Jana Góreckiego, a tak¿e sportowa rywalizacja w maratonie rowerowym klasy MTB – to propozycje na weekend w Piñczowie.

W sobotê o godzinie 18:00 w Synagodze Starej w Piñczowie rozbrzmiewaæ bêd± jazzowe mazurki sk³adaj±ce siê na program recitalu solowego piñczowianina Artura Dutkiewicza. Koncert „Piñczów Chopinowi”, dedykowany przypadaj±cej na ten rok 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, rozpocznie wystêp uczniów Pañstwowej Szko³y Muzycznej I Stopnia z Piñczowa: Micha³a Piotrowskiego, Katarzyny Ruczyñskiej i Anny Bana¶. Sponsorami koncertu s±: Polskie Sk³ady Budowlane, Kopalania Gipsu Leszcze oraz Urz±d Miejski w Piñczowie. WSTÊP WOLNY

W niedzielê, dok³adnie o godzinie 10:50, z Aeroklubu Regionalnego w Piñczowie wystartuje rowerowy maraton w klasie MTB. Kameralne miejsce nad brzegiem Nidy i przepiêkna okolica bêd± po raz pierwszy w historii mtbcrossmaraton aren± zmagañ w ramach „MOCNEJ 7” – cyklu imprez ¦wiêtokrzyskiej Ligii Rowerowej.  Dla cyklistów przygotowano trasy na 3 dystansach („family”, „fun” i „master”) a dla kibiców dodatkowe atrakcje – w¶ród nich mo¿liwo¶æ spróbowania swoich si³ na mobilnej ¶ciance wspinaczkowej i pokazy modeli sterowanych.

Równie¿ w niedzielê, o godzinie 18:00, zapraszamy do Synagogi Starej na XII Koncert Pamiêci Jana Góreckiego – wielkiego przyjaciela Piñczowa, „dobrego ducha” Muzeum Regionalnego, nie bez przyczyny nazywanego dzi¶ „Piotrem Skrzyneckim Piñczowa”. Podczas koncertu arie, pie¶ni i najpiêkniejsze melodie ¶wiata zaprezentuj± Magdalena Idzik i Artur Jaroñ. Imprezie towarzyszyæ bêdzie plenerowa wystawa obrazów nawi±zuj±cych do tematyki grunwaldzkiej, wykonanych przez osadzonych z Zak³adu Karnego w Piñczowie. WSTÊP WOLNY

ISka|pinczow.com.pl

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 13:25, 13:50, 14:15,

Grodzisko:
Dzi: 13:05, 13:30, 13:55,

Rynek:
Dzi: 13:15, 13:40, 14:05,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz