Sobota 22 Lutego 2020 *** Imieniny: Marta, Magorzata, Piotr, Nikifor
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:03
Zachd soca: 15:39

Dzie trwa:
11 Godzin 36 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:46
Tadeusz Kurczyna laureatem Osobowo¶ci Roku 15.02.2010.
Nasze miastoTwórca s³ynnego nie tylko w Polsce „Ogrodu na Rozstajach w M³odzawach – Tadeusz Kurczyna zosta³ laureatem Osobowo¶ci Roku’2009 Miasta i Gminy Piñczów. Gala wrêczenia trzeciej w dziejach Piñczowa statuetki odby³a siê w sobotni wieczór w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2 imienia Adolfa Dygasiñskiego. Spotkaniu osób najbardziej zas³u¿onych i licznych go¶ci, nadano piêkn± oprawê artystyczn± i audiowizualn±. O splendorze przyznawanym za najwiêksze w minionym roku osi±gniêcia , promowanie miasta i gminy oraz jej szeroko rozumiany rozkwit, mówili obszernie gospodarze spotkania : burmistrz W³odzimierz Badurak i przewodnicz±cy Rady Miejskiej Marek Omasta. Szefowie instytucji kulturalnych : Pawe³ Wawrecki z Piñczowskiego Samorz±dowego Centrum Kultury i Jerzy Znojek z Muzeum Regionalnego przygotowali piêkn± prezentacjê audiowizualn±, w której miedzy innymi przedszkolaki wyja¶nia³y z ekranu – co to jest osobowo¶æ, komu siê ona nale¿y i za co. W tym roku kapitu³a pod przewodnictwem profesora Adama Massalskiego nominowa³a do statuetki Osobowo¶ci roku piêæ podmiotów. Ich sylwetki przedstawiono zebranym z ekranu telebimu i ka¿dej z nich dedykowany by³ piêkny utwór muzyki klasycznej w wykonaniu zespo³u Strauss Ensamble Artura Jaronia z solistami – tenorem Jakubem Oczkowskim i skrzypaczk± Ludmi³a Worobec – Witek.
Nominowani

W tym roku nominowanymi do presti¿owego wyró¿nienia zostali : Tadeusz Bartos – zas³u¿ony pedagog Szko³y Muzycznej, za³o¿yciel i dyrygent M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej, Elzbieta W³odno – Furman – nauczycielka, animatorka ¿ycia kulturalnego miasta prowadz±ca dzieciêce zespo³y artystyczne w tym s³ynny chór Karmelek, Zespó³ Ludowy „Bogucanie” – który sta³ siê instytucja kulturalna na mapie gminy, dzia³aj±cy w otwartej niedawno „Chacie Boguckiej” i mog±cy poszczyciæ siê wieloma wspania³ymi osi±gniêciami na polu kultywowania dziedzictwa kulturowego Ponidzia. Ponadto w¶ród nominowanych by³a zas³u¿ona i niezmiernie ceniona w Piñczowie lekarka Czes³awa Rogala oraz Tadeusz Kurczyna z M³odzaw, pasjonat, znawca a jednocze¶nie artysta, który wiele lat temu za³o¿y³ w M³odzawach niespotykanej urody „Ogród na rozstajach”.fot. M. Imosa

Werdykt

- Z wielk± przyjemno¶ci± przewodzê kapitule, która bardzo roztropnie i bezstronnie obdziela tym wyró¿nieniem wybitnych mieszkañców miasta i gminy. W tym roku statuetka i dyplom trafiaj± w rêce pana Tadeusza Kurczyny , któremu szczerze i z ca³ego serca gratulujê – mówi³ profesor Adam Massalaski. Laureat by³ wzruszony, uszczê¶liwiony i szczerze wyzna³, ¿e nie jest mistrzem oracji. – Najlepiej wychodzi mi to co robiê od wielu lat, czyli opieka nad ogrodem, który ju¿ od kwietnia bêdzie otwarty dla zwiedzaj±cych. Serdecznie wszystkich pañstwa zapraszam do M³odzaw – mówi³ Tadeusz Kurczyna. „Ogród na Rozstajach” pañstwa Zofii i Tadeusza Kurczynów odwiedza w ci±gu roku ponad 20 tysiêcy osób, w tym turysci z ca³ego ¶wiata. Miejsce to na sta³e znalaz³o siê na szlakach wycieczek, rajdów i eskapad indywidualnych wczasowiczów jak i zorganizowanych grup turystycznych. W czasie weekendów – czeka siê tutaj w d³ugich kolejkach.

- Nie ukrywam wielkiego zadowolenia, ¿e nasz laureat do licznych nagród, wyró¿nieñ i splendorów mo¿e doliczyæ dzisiejsze. – mówi³a Bo¿ena Szatkowska – Mostek – laureatka ubieg³orocznej edycji Osobowo¶ci Roku. Jako ze gala zbieg³a siê w czasie z „walentynkami” – arty¶ci z zespo³u Straus Ensamble zafundowali go¶ciom wspania³y koncert pod tytu³em „Mi³o¶æ nie jedno ma imiê”./¬ród³o/Echo Dnia/
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Pojutrze: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Pojutrze: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Pojutrze: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz