roda 26 Lutego 2020 *** Imieniny: Mirosaw, Aleksander, Bogumi, Bogumia, Ewelina
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:00
Zachd soca: 15:41

Dzie trwa:
11 Godzin 41 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:41
Romans pozwoli³ wytropiæ fa³szerzy pieniêdzy 27.07.2010.
Nasze miastoWygl±da na to, i¿ 17-letnia dziewczyna samym tylko faktem, ¿e istnieje, przyczyni³a siê do zatrzymania pod Piñczowem cz³owieka, podejrzanego o puszczanie w obieg skserowanych stuz³otówek.
23-letni mê¿czyzna, bo to o nim mowa, by³ w zwi±zku z rok m³odsz± od siebie kobiet± wi±za³y ich te¿ finanse. Sielanka siê skoñczy³a, gdy on pozna³ 17-latkê. Zaczê³y siê k³ótnie na tyle ostre, ¿e w którym¶ momencie sprawa opar³a siê o policjê.

To mê¿czyzna zawiadomi³ policjê o tym, ¿e jego by³a narzeczona, oddaj±c mu d³ug, da³a mu podrobione pieni±dze – mówi± stró¿e prawa. Zabezpieczyli 19 banknotów 100-z³otowych o identycznych numerach seryjnych, mê¿czyzna mia³ te¿ prawo jazdy z dopisanymi kategoriami.

- Rozpoczê³o siê wyja¶nianie, sk±d pochodz± podrobione pieni±dze czy s± w³asno¶ci± 23-latka, czy te¿ jego by³ej narzeczonej – opowiadaj± policjanci. Ostatecznie ustalili, ¿e to jednak 23-latek za nie odpowiada.

- Znalaz³ cz³owieka, który skopiowa³ mu pieni±dze w publicznym punkcie ksero. Ten mê¿czyzna tak¿e zostanie poci±gniêty do odpowiedzialno¶ci – dodaj± funkcjonariusze. 23-latek us³ysza³ ju¿ zarzuty, decyzj± prokuratora oddany zosta³ pod dozór policji, musi te¿ zap³aciæ sze¶æ tysiêcy z³otych porêczenia maj±tkowego.


ECHO DNIA
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 08:05, 08:35, 09:35,

Grodzisko:
Dzi: 07:50, 08:10, 08:40,

Rynek:
Dzi: 07:55, 08:20, 08:50,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz