roda 26 Lutego 2020 *** Imieniny: Mirosaw, Aleksander, Bogumi, Bogumia, Ewelina
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:00
Zachd soca: 15:41

Dzie trwa:
11 Godzin 41 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:41
Nowy rok szkolny ju¿ w nowej sali 30.07.2010.
Nasze miastoBudowa ogólnodostêpnej sali gimnastycznej przy ul. Szkolnej w Piñczowe jest ju¿ na finiszu. Uroczyste otwarcie nowo powsta³ego obiektu sportowego zbiegnie siê z inauguracj± nowego roku szkolnego. Inwestycja realizowana jest przy dofinansowaniu unijnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦wiêtokrzyskiego na lata 2007-2013.Prace przy budowie sali rozpoczê³y siê w lipcu ubieg³ego roku. „Inwestycja przebiega zgodnie z za³o¿onym harmonogramem. Aktualnie trwaj± prace wykoñczeniowe wewn±trz obiektu. Nowoczesna sala gimnastyczna oddana zostanie do u¿ytku ju¿ we wrze¶niu. Mam nadziejê, ¿e nowy obiekt spodoba siê nie tylko wizualnie, ale przede wszystkim bêdzie doskonale s³u¿yæ uczniom „Jedynki” i ca³ej spo³eczno¶ci lokalnej zgodnie z olimpijsk± dewiz± umieszczon± na froncie budynku: szybciej, wy¿ej, silniej. ”- mówi burmistrz W³odzimierz Badurak.


ISka|pinczow.com.plZakres rzeczowy inwestycji to nie tylko budowa sali sportowej. Inwestycja obejmuje równie¿ budowê ³±cznika i parkingu dla samochodów osobowych. W budynku nowej sali sportowej zlokalizowane bêd± równie¿ pomieszczenia dydaktyczne oraz obserwatorium astronomiczne, co wyró¿niaæ bêdzie now± salê w¶ród innych tego typu obiektów na terenie województwa. „W ci±gu dwóch tygodni wykonywane bêd± ostatnie z prac wewn±trz sali - monta¿ trybun, kotar, drabinek, koszy, s³upków i barierek, a od pi±tku instalowany bêdzie teleskop w obserwatorium astronomicznym.” – mówi kierownik budowy Augustyn Tyma.Ca³kowity koszt „Budowy sali sportowej ogólnodostêpnej przy ul. Szkolnej w Piñczowie” to ponad 3,9 mln z³, w tym dofinansowanie z funduszy unijnych wyniesie ponad 2,1 mln z³. Inwestycja realizowana jest  w ramach Dzia³ania 5.2 „Inwestycje w sferê dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦wiêtokrzyskiego na lata 2007-2013. Ponadto gmina wyst±pi³a o dofinansowanie tej inwestycji ze ¶rodków Urzêdu Kultury Fizycznej i Sportu. Zarz±d Województwa pozytywnie zaopiniowa³ wniosek gminy w kwocie 250 000 z³.


Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 07:25, 07:45, 08:05,

Grodzisko:
Dzi: 07:10, 07:30, 07:50,

Rynek:
Dzi: 07:15, 07:35, 07:55,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz