roda 26 Lutego 2020 *** Imieniny: Mirosaw, Aleksander, Bogumi, Bogumia, Ewelina
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:00
Zachd soca: 15:41

Dzie trwa:
11 Godzin 41 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:41
Start maratonu w Piñczowie 06.08.2010.
Nasze miasto

Miêdzynarodowy dzieñ rowerów w Piñczowie – tak w wielkim skrócie podsumowaæ mo¿na czwartkowy start Miêdzynarodowego Maratonu Kolarskiego Race Around the Central Europe, który odbywa³ siê w piñczowskim parku miejskim. Dok³adnie o godzinie 17:00, z pierwszym numerem startowym, na trasê licz±c± 1175 km wyruszy³a w³oszka Anna Mei. Piñczowianie gromkimi brawami dopingowali wszystkich kolarzy startuj±cych w wy¶cigu, owacyjnie przyjêli te¿ rewelacyjne popisy trialowe Krystiana Herby. Impreza zorganizowana zosta³a w ramach wspó³pracy miêdzynarodowej Piñczowa.


Organizatorzy startu maratonu w Piñczowie


Briefing zawodników w Urzêdzie Miejskim

Race Around the Central Europe to czwarty pod wzglêdem d³ugo¶ci maraton kolarski w Europie. Impreza, mimo stosunkowo krótkiego sta¿u – bo zorganizowana zosta³a dopiero po raz drugi, zyska³a miano jednej z lepszych w Pucharze ¦wiata i przyci±ga na start prawdziwe gwiazdy kolarskie. W Piñczowie mogli¶my zobaczyæ m.in. Annê Mei - Mistrzyniê W³och i Mistrzyniê ¦wiata 24-godzinnego maratonu MTB 2009, Mistrzyniê Ultramaratonu W³och 2010 i zwyciê¿czyniê wy¶cigu Milano Sanremo 2010 – nazywanego „wiosennymi mistrzostwami ¶wiata” oraz Caroline van den Bulk, która na swoim koncie ma m.in. Puchar ¦wiata 2008, Ultra Puchar oraz Mistrzostwo Wy¶cigu 24-godzinnego w 2009 roku.

Start cyklistów poprzedzi³y popisy w skokach w wykonaniu Krystiana Herby -  czo³owego zawodnika trailowego w Polsce, 5-krotnego Mistrza Polski, który popularno¶æ zdoby³ udzia³em w telewizyjnym show Mam Talent w 2009 roku oraz zdobywaniem drapaczy chmur - skacz±c rowerem po schodach. „Zaliczenie” rowerem Pa³acu Kultury w Warszawie zajê³o mu nieco ponad 17 minut! Krystian Herba skaka³ w Piñczowie nie tylko po wcze¶niej ustawionym torze, za przeszkody pos³u¿yli mu równie¿ sami piñczowianie. „Dziêkujê za zaproszenie do tego uroczego miasta i za wspania³± atmosferê podczas pokazu. Razem z organizatorami RACE zachêcam wszystkich do próbowania swoich si³ na dwóch kó³kach – niezale¿nie od tego czy ma byæ to jazda wyczynowa, czy rekreacyjna. Trzymam kciuki za wszystkich startuj±cych w maratonie.” – powiedzia³ nam Krystian po zakoñczeniu pokazu.


G³ównym komentatorem startu i pokazu by³ Roman Wróbel - wiceburmistrz czeskiej Bystrzycy - miasta partnerskiego Piñczowa.

Na stronie internetowej www.eurorace.cz mo¿na ca³y czas obserwowaæ przebieg wy¶cigu i miejsce ka¿dego z zawodników na trasie. Najlepszy zawodnik – Stanislav Prokes o godzinie 6.58 przekroczy³ Liptovsky Hradek.

Start RACE w Piñczowie zakoñczy³ siê muzyczn± dawk± energetycznego pop-rocka w wykonaniu zespo³u Kakadu. Koncert zorganizowa³o Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury.

Sponsorami startu maratonu kolarskiego Race Across Central Europe w Piñczowie byli: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz Lafarge Gips Sp z o.o.

ISka|pinczow.com.pl

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 08:05, 08:35, 09:35,

Grodzisko:
Dzi: 08:10, 08:40, 09:40,

Rynek:
Dzi: 08:20, 08:50, 09:50,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz