roda 26 Lutego 2020 *** Imieniny: Mirosaw, Aleksander, Bogumi, Bogumia, Ewelina
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:00
Zachd soca: 15:41

Dzie trwa:
11 Godzin 41 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:41
III Zlot Motocyklowy MOTO-PARTY Ponidzie 2010 (VIDEO) 16.08.2010.
Nasze miasto

O¶lepiaj±cy blask chromu, g³o¶ny ryk silników tysi±ca motorów, zapach palonej gumy na rozgrzanym asfalcie, zachrypniêty g³os nuc±cy rockow± balladê, zapach skór i prawdziwej wolno¶ci. W³a¶nie to zapamiêtali¶my najlepiej z trzydniowego Moto Party Ponidzie 2010. To ju¿ trzecia i na pewno nie ostatnia edycja imprezy, która zas³uguje na miano najwiêkszego zlotu motocyklowego na Ponidziu (sk±din±d znakomita reklama miasta i regionu). Na zlot przyjecha³o kilka tysiêcy mi³o¶ników dwóch kó³ek z ró¿nych zak±tków Polski, a nawet go¶ci z zagranicy, dla których przygotowano powitanie ¶wiêtokrzyskie, pami±tkowe blachy i koszulki zlotowe oraz malownicz± i bezpieczn± bazê noclegow± na terenie MOSiR-u.

Pi±tkowe popo³udnie uczestnicy przeznaczyli na kwaterunek, zaaklimatyzowanie siê, a wieczorem zagra³ dla nich zespó³ Alicja Boncol &Koalicja. Sobota przebiega³a intensywnie pocz±wszy od Parady Piñczów – Busko – Chmielnik – Kije - Piñczów z przerw± w Busku, gdzie mogli¶my podziwiaæ kaskaderskie popisy Adriana Paska i Nikodema £opatowskiego oraz pokaz ratownictwa drogowego. Po takich wra¿eniach na uczestników czeka³y zabawy, konkursy, gdzie walczono o skuter i kurs na prawo jazdy. Tej nocy bawiono siê przy muzyce kapel OLD WAVE, RUNAWAY, JACEK i PLACEK a na dobranoc specjalna niespodzianka, tylko dla doros³ych. Przez ca³y weekend do dyspozycji go¶ci by³y sto³y grillowo – piwne, stoiska z gad¿etami i specjalistycznymi akcesoriami a najodwa¿niejsi mogli zafundowaæ sobie tatua¿. Ciekawostk± jest, i¿ w Piñczowie wyst±pi³ wicemistrz Polski w stunt’cie Adrian Pasek, który oprócz znakomitego, mro¿±cego krew w ¿y³ach pokazu da³ siê namówiæ na wywiad.

P - portal Pinczow.org
A.P. - Adrian Pasek

P: Witam, Piotr M³ynek z portalu pinczow.org. Powiedz nam od kiedy zaczê³a siê twoja przygoda z motocyklem?

A.P.: Zaczê³o siê w wieku 13 lat kiedy rodzice kupili mi skuter Yamaha Aero 50 i pomy¶la³em, ¿e warto co¶ innego z tym zrobiæ ni¿ je¼dziæ normalnie po ulicach. Obejrza³em kilka filmików w Internecie i tam zobaczy³em wystêpy francuskiej grupy One War Team. Zacz±³em trenowaæ i po pó³ roku nagra³em swój pierwszy filmik, który pokaza³em rodzinie. Na pocz±tku nie byli do tego przekonani, ale przekonali siê ¿e je¶li je¼dzi siê na zamkniêtych placach w specjalnych ubraniach to jest to bezpieczne. W wieku 15 lat kupi³em pierwszy wiêkszy motor Hondê CB 500, na której chcia³em wystartowaæ w zawodach, ale w dniu kwalifikacji zatru³em siê i wyl±dowa³em w szpitalu, wiêc ominê³a mnie ta szansa. Potem kupi³em Hondê CBR 600F4I, na której je¼dzi³em przez pó³tora sezonu. W wieku 16 lat wystartowa³em po raz pierwszy na zawodach Extreme Moto w Warszawie na Bemowie. Wtedy jako najm³odszy uczestnik zaj±³em w najwy¿szej klasie drugie miejsce w Polsce, tak¿e my¶lê, ¿e by³ to fajny wynik. Pó¼niej by³y kolejne zawody, kolejne sukcesy, w Polsce plasowa³em siê zawsze w czo³ówce, na drugich, trzecich miejscach. Pierwszy raz kiedy pojecha³em na zawody zagraniczne, ogólnoeuropejskie, gdzie zaj±³em 11 miejsce. Warunki by³y trudne, w deszczu. Niestety nigdy nie trenuje w tak± pogodê a jak siê okazuje trzeba trenowaæ w ka¿dych warunkach, bo na zawodach mo¿e byæ ró¿nie. W tym roku tak¿e by³em na zawodach zagranicznych. Przypuszcza³em, ¿e pierwsza dwudziestka bêdzie w zasiêgu rêki, a niespodziewanie po pierwszym dniu dosta³em siê do fina³u i zaj±³em ostatecznie 7 miejsce w zawodach. To by³o dla mnie du¿e osi±gniêcie, bo startujê tak¿e w wy¶cigach motocyklowych i na przygotowania nie mia³em zbyt du¿o czasu, trenowa³em zaledwie 1-2 razy w tygodniu a to jest naprawdê bardzo ma³o w porównaniu do innych zawodników.

P: Jakie s± twoje najbli¿sze plany, jakie zawody na których twoi fani bêd± mogli ciê zobaczyæ?

A.P.: Zastanawiam siê nad uczestnictwem w zawodach w Anglii które odbêd± siê pod koniec sierpnia, ale to jeszcze nie jest postanowione. Natomiast wiêkszych zawodów w Polsce w tym roku ju¿ nie bêdzie, bo sezon siê koñczy. Mam jeszcze przed sob± 2 rundy wy¶cigowe, w³a¶nie 20 sierpnia bêdê mia³ kolejn± rundê w Poznaniu, a ostatni± we wrze¶niu. W przysz³ym roku nastawiam siê raczej na wy¶cigi motocyklowe, stunt bêdê traktowa³ jako zabawê w wolnych chwilach. Na pewno tego nie zostawiê, strasznie mi siê to podoba i lubiê je¼dziæ. Jednak bardziej ni¿ zawody podobaj± mi siê ustawki we w³asnym gronie ze znajomymi i trenowanie na jakim¶ zamkniêtym placu. W przysz³ym roku zamierzam te¿ startowaæ na zawodach w klasie mistrzowskiej w klasie Super Stock 600 oraz z dzik± kart± chcê wystartowaæ w trzech, czterech rundach mistrzostw ¶wiata w klasie Super Stock 600. Tak¿e powinno byæ bardzo fajnie w przysz³ym sezonie i czêsto bêdzie mo¿na ogl±daæ moje poczynania.

P: Serdecznie dziêkujê za wywiad i ¿yczê w imieniu ca³ej redakcji portalu kolejnych sukcesów, jeszcze wiêkszych ni¿ do tej pory. Choæ zwa¿ywszy na Twój m³ody wiek osi±gniêcia i tytu³y, które posiadasz s± imponuj±ce.

Pomys³odawc± i organizatorem zlotu jest grupa Old Bikers Kielce, która zrzesza amatorów motocykli z ca³ego województwa ¶wiêtokrzyskiego. Jako, ¿e na zlocie pojawi³ siê sam prezes OBK Grzegorz Radziejewski, namówili¶my go na krótk± rozmowê.

 


P – portal Pinczow.org
G.R.–  Prezes Old Bikers Kielce

P: Co sk³oni³o Pañstwa do zorganizowania akurat w Piñczowie zlotu motocyklowego i to ju¿ po raz trzeci?

G.R.: Piñczów ma odpowiednie warunki poniewa¿ ma amfiteatr, akwen wodny, ogrodzony obszar na którym mo¿na przyj±æ du¿± grupê ludzi. Po³o¿enie miasta jest atrakcyjne i dogodne dla mi³o¶ników motocykli z województwa ¶wiêtokrzyskiego.

P: Jak± liczbê uczestników przewiduje Pan na tegorocznym zlocie?

G.R.: Trudno powiedzieæ, ale spodziewamy siê nawet 3 tysiêcy osób.

P: Czy to s± ludzie tylko z województwa ¶wiêtokrzyskiego?

G.R.: Uczestnicy przyje¿d¿aj± z ca³ej Polski i z zagranicy: z Austrii, Niemiec, Francji, Belgii i Holandii.

P: Co Old Bikers przygotowa³o na t± trzydniow± imprezê. Co bêdzie g³ówn± atrakcj± zlotu?

G.R.: Zawsze przygotowujemy siê profesjonalnie, zapewniaj±c absolutne bezpieczeñstwo uczestników. Mamy fajne zespo³y, których ludzie chêtnie s³uchaj±, mogê zdradziæ, ¿e niespodziank± bêdzie wystêp kapeli Jacek i Placek. Inne atrakcje to pokaz sztucznych ogni, stoiska z gad¿etami dla zmotoryzowanych, promuj±cych bezpieczeñstwo jazdy. Odbêd± siê liczne konkursy, gdzie g³ówn± nagrod± bêdzie prawo jazdy dla motocyklisty. Uczestnicz±c w loterii bêdzie mo¿na zawalczyæ tak¿e o fantastyczny skuter.

P: Z kim jako Old Bikers Kielce wspó³pracujecie organizuj±c tego typu przedsiêwziêcia?

G.R.: Wspó³pracujemy z ró¿nymi grupami, ale generalnie ka¿da grupa która organizuje swoj± imprezê, robi to sama. A sukces takiego przedsiêwziêcia zale¿y od wszystkich uczestników w klubie. Muszê siê pochwaliæ ¿e klub macierzystym jest Old Bikers Kielce, ale mamy teraz oddzia³ Old Bikers Busko.

P: W³a¶ciwie od kiedy istnieje Old Bikers Kielce i jaka jest geneza klubu?

G.R.: Old Bikers Kielce powsta³o 5 lat temu. Za³o¿ycielami klubu byli ludzie rozrzuceni po ca³ym województwie. A dlatego Old Bikers Kielce, poniewa¿ Kielce s± sercem województwa ¶wiêtokrzyskiego.

P: Jakie wymogi nale¿y spe³niæ, aby staæ siê cz³onkiem waszego klubu?

G.R.: Podstawow± rzecz± jest chêæ, pasja i posiadanie motoru i odpowiedni wiek, gdy¿ zrzeszamy osoby odpowiedzialne i godne zaufania, które maj± ju¿ pewne do¶wiadczenie ¿yciowe. Promujemy bezpieczn± jazdê, kole¿eñstwo, pomoc na drodze, udzielamy pomocy organizacjom, organizujemy Dzieñ Dziecka. Próbujemy co¶ zrobiæ nie tylko dla siebie ale równie¿ pomagaæ potrzebuj±cych. Poszukujemy osób którzy ¿yj± swoj± pasj± i chc± anga¿owaæ siê w realizacje idei Old Bikers Kielce.

P: Serdecznie dziêkujê za wywiad. Dla Portalu Informacyjnego Pinczow.org Piotr M³ynek.

Impreza, mo¿emy ¶mia³o powiedzieæ, by³a naprawdê bezpieczna, o co zadba³y piñczowska Policja, Stra¿ Miejska i agencja ochrony. A mnogo¶æ atrakcji i poziom adrenaliny gwarantuj±, ¿e d³ugo nie zapomnimy tego upalnego sierpniowego weekendu.


WIÊCEJ ZDJÊÆ W GALERII (KLIKNIJ)

 

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 08:05, 08:35, 09:35,

Grodzisko:
Dzi: 08:10, 08:40, 09:40,

Rynek:
Dzi: 08:20, 08:50, 09:50,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz