Pitek 28 Lutego 2020 *** Imieniny: Roman, Ludomir, Makary
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 3

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:58
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 43 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:39
Piñczowski kompleks sportowy jest ju¿ prawie gotowy 18.08.2010.
Nasze miastoWidaæ ju¿ nawierzchnie obu boisk wchodz±cych w sk³ad kompleksu piñczowskiego orlika. Kierownik budowy Marek Baran zapewnia ¿e za 8 dni wszystko bêdzie gotowe. Z postêpu prac widaæ, ¿e kierownik nie jest go³os³owny.

Roboty na ukoñczeniu

Na boisku pi³karskim zieleni siê ju¿ sztuczna murawa, natomiast na boisku wielofunkcyjnym, które s³u¿yæ bêdzie do koszykówki, pi³ki rêcznej i innych gier zespo³owych, a nawet tenisa - po³o¿ony jest tartan, a na nim nawierzchnia polimetanowa w kolorze czerwonym. Oba boiska s± ogrodzone, obecnie trwa monta¿ o¶wietlenia i prace wykoñczeniowe przy równaniu nawierzchni stoków, które pokryje naturalna murawa. Roboty przy brukowaniu ci±gów komunikacyjnych tak¿e s± na ukoñczeniu.

- Budynek socjalny z szatniami, natryskami i zapleczem dla zawodników, trenerów i sêdziów nie ma okien, bo ma znakomicie prze¶wietlony dach. Takie rozwi±zanie zapewnia ca³kowity komfort u¿ytkowników. Na miejscu, w budynku szko³y s± ju¿ nawet bramki, które ustawimy na nowym boisku. Do fina³u prac pozosta³o ju¿ niewiele i piñczowianie jeszcze w czasie wakacji bêd± mieæ gotowego do u¿ytku orlika - mówi Marek Baran, kierownik budowy.

Obok szko³y i p³ywalni

Obiekt powsta³ w miejscu starych i mocno zdezelowanych boisk na osiedlu Grodzisko. Obok jest zespó³ gmachów piñczowskiego Zespo³u Szkó³ i kryta p³ywalnia Delfinek.
- Miasto i gmina realizuje zadanie w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012, a cena inwestycji wyniesie dok³adnie 995.711,29 z³otych. Jedn± trzeci± tej sumy wy³o¿y skarb pañstwa, kolejn± jedn± trzeci± kosztów otrzyma Piñczów z puli marsza³ka województwa, a resztê pokryjemy z bud¿etu samorz±du. Kompleks sportowy orlik o¶wietlany bêdzie przez 8 masztów i dlatego korzystaæ bêdzie mo¿na z niego nawet po zapadniêciu zmroku - dodaje burmistrz Piñczowa, W³odzimierz Badurak.

Boisko pi³karskie ma wymiary 30 na 62 metry, a boisko wielofunkcyjne 19 na 32. Jego powierzchnia znajduje siê o 1 metr wy¿ej ani¿eli boiska pi³karskiego. Zdaniem kierownika budowy bêdzie to jeden z najpiêkniejszych orlików, jakie zrealizowa³a jego firma.

IMOSA|Echo Dnia


Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Dzi: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz