roda 26 Lutego 2020 *** Imieniny: Mirosaw, Aleksander, Bogumi, Bogumia, Ewelina
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:00
Zachd soca: 15:41

Dzie trwa:
11 Godzin 41 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:41
Cytomammobus w Piñczowie 04.09.2010.
Nasze miastoBurmistrz Miasta i Gminy Piñczów zaprasza na bezp³atne badania wszystkie Panie w wieku 50 - 69 lat, które w ci±gu ostatnich 24 miesiêcy (2 lat) nie wykonywa³y kontrolnych badañ mammograficznych oraz Panie w wieku 25-59 lat, które w ci±gu ostatnich 36 miesiêcy (3 lat) nie wykonywa³y badañ cytologicznych w ramach programu profilaktycznego.

Badania bêd± wykonywane przez specjalistów ze ¦wiêtokrzyskiego Centrum Onkologii w cytomammobusie wyposa¿onym w nowoczesny cyfrowy mammograf, umo¿liwiaj±cy wykonanie badania piersi oraz fotel ginekologiczny do badañ cytologicznych.

Cytomammobus w dniach 7 - 14 wrzesieñ 2010r. bêdzie ustawiony na placu przy Szpitalu Powiatowym w Piñczowie, a badania bêd± wykonywane w godzinach od 9:00 do 16:00 .

Panie zainteresowane wykonaniem badañ mog± siê zarejestrowaæ na miejscu w cytomammobusie oraz pod numerem telefonu 661 911 300. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w Piñczowie oraz pod nr tel.: (041) 357 38 71 w. 361.

Zg³aszaj±c siê na badanie nale¿y zabraæ ze sob± dowód osobisty.


pinczow.com.pl
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 07:45, 08:05, 08:35,

Grodzisko:
Dzi: 07:50, 08:10, 08:40,

Rynek:
Dzi: 07:35, 07:55, 08:20,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz