roda 26 Lutego 2020 *** Imieniny: Mirosaw, Aleksander, Bogumi, Bogumia, Ewelina
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:00
Zachd soca: 15:41

Dzie trwa:
11 Godzin 41 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:41
Gimnazjum nr 2 znów na topie... 09.09.2010.
Nasze miastoUczniowie i pedagodzy z Gimnazjum numer 2 w Piñczowie otrzymali gratulacje i dyplomy za sukcesy w finale Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Przedsiêwziêcie Uczniowskie.

Konkurs organizowa³y Polsko-Amerykañska Fundacja Wolno¶ci oraz Fundacja M³odzie¿owej Przedsiêbiorczo¶ci. Specjalny list gratulacyjny otrzyma³ z r±k ¶wiêtokrzyskiego kuratora o¶wiaty Ma³gorzaty Muzo³ dyrektor „dwójki - S³awomir Spaczyñski.

DWIE KATEGORIE W PÓ£FINALE

Gimnazjum numer 2 imienia Adolfa Dygasiñskiego zg³osi³o swój udzia³ w konkursie Idea 2010 - w ramach programu „Przedsiêbiorczo¶æ”. Nauczycielka Katarzyna B±czek opisywa³a w Internecie i dokumentowa³a fotografiami dokonania uczniów. Ich dorobek zakwalifikowano do pó³fina³u w dwóch kategoriach: „Zbiórka baterii i kartrid¿y”, któr± koordynowa³a Anna Farmas oraz przedsiêwziêcie zatytu³owane „Anio³y te¿ p³acz±” prowadzone przez Halinê Sitkowsk±. Ostatecznie do ogólnopolskiego fina³u, który tu¿ przed wakacjami odby³ siê w Konstancinie-Jeziornej zakwalifikowano 16 przedsiêwziêæ spo¶ród a¿ 741 nades³anych z ca³ej Polski.

W tym gronie znalaz³o siê dzia³anie „Anio³y te¿ p³acz±”. Nazwa zaczerpniêta zosta³a z tytu³u tomu poezji zakonnika, franciszkanina, ojca Leona Pokorskiego. Piñczowscy gimnazjali¶ci zorganizowali spotkanie z autorem wierszy i szeroko promowali czytelnictwo oraz twórczo¶æ poetyck± w szkole i poza ni±. Tu nale¿y podkre¶liæ, ¿e Gimnazjum numer 2 to tak¿e swoista oficyna wydawnicza, gdy¿ publikuje wiersze swoich uczniów, co jest pok³osiem cyklicznych konkursów poetyckich imienia Adolfa Dygasiñskiego.


Dyrektorzy „dwójki” - S³awomir Spaczyñski i Hanna Mitka-Marszalik
oraz nauczycielki Katarzyna B±czek i Halina Sitkowska z nieukrywan±
dum± prezentuj± dyplomy i listy gratulacyjne dla uczniów
i opiekunów przedsiêwziêcia Idea 2010.

(Irena Imosa)


PREZENTACJA W WARSZAWIE

- Przedsiêwziêcie polega³o tak¿e na szerokim propagowaniu czytelnictwa oraz pisania wierszy przez m³odzie¿, na prezentacji graficznej dzia³ania oraz - jak w tym przypadku - na prezentacji teatralnej, któr± w Warszawie przedstawili: Martyna Strzelec, Bartosz Spaczyñski i Maciej Kmita. Do Warszawy trójka uczniów wyprawi³a siê pod okiem Agnieszki Strzelec, ale muszê tak¿e podkre¶liæ pomoc w osi±gniêciu sukcesu, jak± otrzymali¶my od Jolanty Opoki, dyrektorki Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. No i przede wszystkim ojca Leona Pokorskiego, którego dzie³a sta³y siê - jak widaæ - natchnieniem do dzia³ania naszych uczniów, którym gratulujê - mówi S³awomir Spaczyñski, dyrektor Gimnazjum numer 2.
Dodamy jedynie, ¿e „dwójka” to od 10 lat „notoryczny” zwyciêzca Ogólnopolskiego Konkursu pod has³em „Dzi¶ oszczêdzam w SKO - jutro w PKO”.


/Irena Imosa/Echo Dnia/
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 07:05, 07:25, 07:45,

Grodzisko:
Dzi: 07:10, 07:30, 07:50,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz