Sobota 29 Lutego 2020 *** Imieniny: Lech, Lutomir
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:57
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 44 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:38
Dofinansowanie modernizacji ciep³ownictwa w Piñczowie 11.09.2010.
Nasze miastoPrzedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej w Piñczowie otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Marsza³ek Adam Jarubas, cz³onek Zarz±du Województwa Marek Gos oraz przedstawiciele Spó³ki: prezes Jerzy Klimentowski i g³ówna ksiêgowa Ewa Morañska podpisali dzi¶ w Kielcach preumowê na dofinansowaniu projektu zwi±zanego z modernizacj± ciep³ownictwa w Piñczowie.

Projekt zg³oszony przez piñczowski PEC znalaz³ siê na 3 miejscu w¶ród 22 projektów jakie uzyska³y akceptacjê Zarz±du Województwa i otrzymaj± unijne wsparcie. „Fakt, ¿e projekty te znalaz³y siê na li¶cie rankingowej jest bardzo wa¿ny, gdy¿ rozwój infrastruktury energetycznej to kluczowa bran¿a dla rozwoju gospodarczego województwa.” – mówi³ Marsza³ek Adam Jarubas gratuluj±c wszystkim projektodawcom.

Wniosek pod nazw± „Modernizacja centralnego ¼ród³a ciep³a z jednoczesnym wyeliminowaniem rozproszonych ¼róde³ wraz z rozbudow± sieci ciep³owniczej w Piñczowie” opiewa na ponad 8,3 mln z³. „W ramach projektu wykonana zostanie modernizacja kot³ów mia³owych w kot³owni La Monte`a, co pozwoli zwiêkszyæ moc tej kot³owni o ok. 3 MW oraz wyeliminowaæ kot³ownie groszkowe i koksow± znajduj±ce siê na terenie miasta. W perspektywie bêdzie to mia³o wymierny efekt w postaci obni¿ki cen ciep³a, gdy¿ ciep³o z centralnych mia³owych ¼róde³ jest aktualnie najtañsze tak w Polsce jak i w Europie.” – wyja¶nia prezes PEC Jerzy Klimentowski.


„Podpisanie preumowy przez PEC to bardzo dobra informacja dla samorz±du i dla odbiorców ciep³a w naszym mie¶cie. Modernizacja sieci ciep³owniczej, która od lat nie mog³a doczekaæ siê na realizacjê jest teraz coraz bardziej realna. Jest to kolejny, po obni¿ce taryf z marca tego roku, efekt zmian jakie nast±pi³y po wyst±pieniu Gminy Piñczów z Komunalnego Zwi±zku Ciep³ownictwa w Busku-Zdroju. Obecnie samorz±d ma o wiele wiêkszy wp³yw na to w jaki sposób prowadzona jest gospodarka ciep³ownicza na terenie miasta. Realizacja projektu to równie¿ wa¿ny krok w celu ograniczenia emisji spalin na osiedlach mieszkaniowych.” – komentuje Burmistrz W³odzimierz Badurak.

ISka|pinczow.com.pl

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 10:55, 11:25, 11:55,

Grodzisko:
Dzi: 11:00, 11:30, 12:00,

Rynek:
Dzi: 10:40, 11:10, 11:40,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz