Niedziela 23 Lutego 2020 *** Imieniny: Romana, Roman, Damian, Polikarp, Izabela
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:02
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 37 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:44
Synagoga przyjmuje artystów 16.09.2010.
Nasze miastoW zwi±zku z remontem zabytkowego klasztoru popauliñskiego - zwanego Belwederem - piñczowskie instytucje kulturalne wykorzystuj± zabytkow± synagogê do organizacji ró¿nego rodzaju imprez.


fot. P. M³ynek

W minion± sobotê wystêpowa³ tu zespó³ wokalny S³oneczne Trampy z Buska-Zdroju, stworzony i prowadzony przez Andrzeja ¯±d³o. Zespó³ wykonywa³ swoje znane szlagiery skomponowane przez Andrzeja ¯±d³o do tekstów Adama Ochwanowskiego, Boles³awa Le¶miana i innych polskich poetów. W sali nie mog³o zabrakn±æ ponidziañskiego autora rozlicznych tekstów - wspomnianego Adama Ochwanowskiego.


FILIA MUZEUM

- Stara synagoga jest fili± Muzeum Regionalnego, a my wspó³dzia³amy z muzeum przy organizacji wielu imprez, zw³aszcza muzycznych. Ta wspó³praca bardzo dobrze nam siê uk³ada - mówi Pawe³ Wawrecki, dyrektor Piñczowskiego Samorz±dowego Centrum Kultury.

Wnêtrza starej judaistycznej ¶wi±tyni maj± znakomit± akustykê i arty¶ci tam wystêpuj±cy chwal± sobie to miejsce. Stara synagoga od szeregu lat jest miejscem koncertów w ramach Miêdzynarodowego Festiwalu Muzycznego imienia Krystyny Jamroz. Ciesz± siê one tak du¿ym zainteresowaniem, ¿e przed synagog± od strony ulicy Klasztornej ustawiany jest telebim, aby melomani, dla których zabraknie miejsca wewn±trz, mogli uczestniczyæ w tych wydarzeniach. Tak by³o i w tym roku, w czasie koncertu moskiewskiego tria Relikt.

IMPREZA ZA IMPREZ¡

W tym roku odby³y siê tutaj równie¿ koncert „Piñczów Chopinowi” z udzia³em Artura Dutkiewicza i utalentowanych m³odych muzyków ze Szko³y Muzycznej I Stopnia a tak¿e koncert pamiêci Jana Góreckiego oraz koncert w ramach Zamkowych Spotkañ z Muzyk±.

Ju¿ 25 wrze¶nia o godzinie 17.30 odbêdzie siê tutaj koncert zatytu³owany „W podziêce sponsorom”. - Wyst±pi± w nim: Andrzej Korycki i Dominika Zukowska, którzy maj± w swoim repertuarze przepiêkne ballady, piosenki ¿eglarskie i znane rosyjskie romanse - dodaje Pawe³ Wawrecki.

Prace remontowe w Belwederze przebiegaj± bez zak³óceñ. Gmach ma ju¿ nowy dach i ¶licznie odnowion± elewacjê. Fina³ remontu przewidziano za rok i w wtedy miasto stanie siê posiadaczem przybytku kultury i sztuki z prawdziwego zdarzenia. Kosztowne przedsiêwziêcie jest dofinansowane ze ¶rodków unijnych.

Echo Dnia| Irena Imosa
Komentarze
#1 | Neo_newz dnia 17-09-2010 00:17
Наконец то нашел, спасибо! Я заметил тут у вас много интересного
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Jutro: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Jutro: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Jutro: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz