Poniedziaek 24 Lutego 2020 *** Imieniny: Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:01
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 38 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:43
Oddzia³ Zamkniêty wyst±pi³ dla wiê¼niów zak³adu karnego 18.09.2010.
Nasze miasto

Krzysztof „Jary” Jaryczewski, za³o¿yciel kultowego zespo³u „Oddzia³ Zamkniêty”, wraz z nowym zespo³em o nazwie ”Exces” wyst±pi³ w pi±tek w Zak³adzie Karnym w Piñczowie.

W koncercie uczestniczy³o oko³o 100 osadzonych, g³ównie tych z problemami alkoholowymi i narkotykowymi.


- U¶wiadamianie skazanym negatywnych skutków nadu¿ywania alkoholu i za¿ywania narkotyków to tylko jedna strona profilaktyki uzale¿nieñ. Potrzebny jest im równie¿ przyk³ad. Dlatego zorganizowali¶my koncert, w którym wyst±pi³ „Jary”. Jego ¿ycie i walka z uzale¿nieniem to dowód na to, ¿e ka¿demu mo¿e siê udaæ – t³umaczy Przemys³aw Renda, oficer prasowy Zak³adu karnego w Piñczowie. – Oprócz nowych piosenek, wokalista za¶piewa³ równie¿ stare, doskonale znane fanom muzyki rockowej przeboje „Oddzia³u Zamkniêtego”. Osadzeni us³yszeli takie utwory, jak „Ten nasz ¶wiat”, „Andzia” i „Obud¼ siê”. Pomiêdzy kolejnymi piosenkami „Jary” opowiada³ o w³asnych prze¿yciach i zmaganiach z na³ogiem oraz przestrzega³ skazanych przed zgubnymi konsekwencjami korzystania z u¿ywek. Na koniec koncertu dwóch osadzonych wrêczy³o wokali¶cie obraz wykonany przez skazanych.

 

 

Echo Dnia

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 13:25, 13:50, 14:15,

Grodzisko:
Dzi: 13:05, 13:30, 13:55,

Rynek:
Dzi: 13:15, 13:40, 14:05,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz