Sobota 29 Lutego 2020 *** Imieniny: Lech, Lutomir
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:57
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 44 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:38
Bezp³atne szczepienia przeciw grypie 18.09.2010.
Komunikat

Blisko 1300 osób z terenu Gminy Piñczów bêdzie mog³o skorzystaæ z bezp³atnych szczepieñ przeciwko grypie. Akcja rozpocznie siê od 20 wrze¶nia (poniedzia³ek). Zakup szczepionek sfinansowa³o miasto. Profilaktycznie szczepienia, które obejm± seniorów powy¿ej 70. roku ¿ycia, wykonywane bêd± w 5 przychodniach na terenie Gminy Piñczów.

"Po raz kolejny postanowili¶my sfinansowaæ szczepienia dla seniorów, poniewa¿ osoby starsze znajduj± siê w grupie osób najbardziej nara¿onych na powik³ania po grypie. W tym roku szczepienia obejm± szersz± grupê mieszkañców ni¿ w roku ubieg³ym i bêd± z nich mog³y skorzystaæ osoby powy¿ej 70 lat, w ubieg³ym by³y to osoby powy¿ej 75 roku ¿ycia."  - mówi Burmistrz W³odzimierz Badurak.

Szczepienia wykonywane bêd± w przychodniach w: Szarbkowie, Kozubowie, Gackach, Piñczów (ul. Klasztorna 6 oraz ul. 7 ¬róde³ 8) w godzinach pracy przychodni (od godziny 10:00). Przypominamy, ¿e osoby zainteresowane szczepieniem musz± mieæ ze sob± dowód osobisty (w celu potwierdzenia to¿samo¶ci, miejsca zamieszkania, PESEL).

Bezp³atne szczepienia przeciwko sezonowej grypie dla seniorów odbywaj± siê w Gminie Piñczów po raz drugi. W ubieg³ym roku z bezp³atnych szczepieñ skorzysta³o ponad 500 osób.

 

ISka|pinczow.com.pl

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:40, 07:10, 07:35,

Grodzisko:
Dzi: 06:45, 07:15, 07:40,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:20, 07:50,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz