Pitek 28 Lutego 2020 *** Imieniny: Roman, Ludomir, Makary
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:58
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 43 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:39
Rusza Liga Strzelecka 28.09.2010.
Nasze miastoZawodami z broni pneumatycznej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Piñczów zainaugurowana zostanie w najbli¿sz± sobotê (2 X) piñczowska Liga Strzelecka. Mog± braæ w niej udzia³ dru¿yny szkolne, osoby doros³e, swoje reprezentacje wystawiaæ mog± firmy i instytucje. „Zapraszamy wszystkich mi³o¶ników strzelectwa. W ramach ligi wy³onimy najlepszych strzelców indywidualnie oraz najlepsze zespo³y.” – zaprasza Ryszard Jezierski - prezes Zarz±du Powiatowego LOK w Piñczowie – organizatora Ligi Strzeleckiej.

Zawody w ramach Ligi Strzeleckiej odbywaæ siê bêd± w strzelnicy zlokalizowanej na terenie P³ywalni „Delfinek” w Piñczowie, a ca³a liga sk³adaæ siê bêdzie z piêciu rund. Pierwsza z nich odbêdzie siê w najbli¿sz± sobotê o godzinie 10:00. Do udzia³u w zawodach zapraszamy zespo³y trzyosobowe. Wpisowe dla dru¿yny wynosi jedynie 5 z³.

Rundy Ligi Strzeleckiej:

I – 2 pa¼dziernik 2010 – zawody o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Piñczów
II  - listopad 2010 – zawody z okazji Narodowego ¦wiêta Niepodleg³o¶ci
III – grudzieñ 2010 – zawody miko³ajkowe
IV – styczeñ 2011 – zawody noworoczne
V – marzec 2011 – zawody walentynkowe

Z kolei w niedzielê – 3 pa¼dziernika o godz. 9:00 – na strzelnicy sportowej przy ul. Grodziskowej rozegrane zostan± zawody o puchar Burmistrza z broni KBKs. W zawodach bêd± braæ udzia³ zespo³y 4-osobowe. Wpisowe 20 z³ - dru¿yna. Zawodnicy oddawaæ bêd± po 13 strza³ów (3 próbne i 10 punktowanych) z pozycji le¿±cej do tarczy oddalonej o 50 metrów.

Serdecznie zapraszamy

ISka|pinczow.com.pl
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 07:05, 07:25, 07:45,

Grodzisko:
Dzi: 07:10, 07:30, 07:50,

Rynek:
Dzi: 07:15, 07:35, 07:55,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz