Sobota 22 Lutego 2020 *** Imieniny: Marta, Magorzata, Piotr, Nikifor
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:03
Zachd soca: 15:39

Dzie trwa:
11 Godzin 36 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:46
Juventa-Perfopol Starachowice - Nida Piñczów 4:1 (0:0) 12.10.2010.
Nasze miasto

Nida Piñczów przegra³a w Starachowicach z miejscow± Juvent± 4:1. Losy spotkania rozstrzygnê³y siê w drugiej po³owie, w której pad³y wszystkie bramki. Honorowego gola dla piñczowian zdoby³ Jacek Wilkus. Czerwon± kartk± ukarany zosta³ kapitan dru¿yny £ukasz Mika.

W kadrze meczowej zabrak³o Marcina Karpiñskiego, Konrada G³uca oraz Przemys³awa Kupczyka. Ten ostatni nie móg³ wyst±piæ przeciwko swoim by³ym kolegom z boiska, bo taki by³ warunek zapisany w kontrakcie. Do pierwszego sk³adu powrócili Marcin Myca oraz Marcin Ciemiera. Przed spotkaniem oba zespo³y oraz zgromadzeni kibice uczcili minut± ciszy pamiêæ niedawno zmar³ej dr Anny Marciniak – lekarza klubowego Juventy. Od pierwszych minut spotkania inicjatywê przejêli gospodarze. Ju¿ w 4 minucie mogli wyj¶æ na prowadzenie. Po strzale z piêciu metrów Dariusza Andu³y doskona³± interwencj± popisuje siê Marcin Ciemiera. By³a to najlepsza okazja starachowiczan w pierwszej po³owie, choæ jeszcze kilkakrotnie zagra¿ali bramce Ciemiery. Swoje szanse mia³ równie¿ zespó³ z Piñczowa. Najdogodniejsz± sytuacjê mia³ Robert Chlewicki. Po koronkowej akcji ca³ej dru¿yny popularny ,,Chlewik’’ znalaz³ siê sam na sam Wróblewskim, lecz po jego strzale pi³ka trafi³a w s³upek.

Zobacz skrót video na nida.pinczow.com

Druga po³owa rozpoczê³a siê wy¶mienicie dla gospodarzy. Andu³a zagrywa do dopiero co wprowadzonego na boisko Mariusza Jarosa, który z pierwszej pi³ki skutecznie strzela na 1:0. Do remisu móg³ doprowadziæ Jacek Wilkus, lecz jego fantastyczny strza³ z woleja broni Wróblewski. W 64 minucie w walce o pi³kê £ukasz Mika fauluje Miros³awa Kalistê, za co otrzymuje drug± ¿ó³t± i w konsekwencji czerwon± kartkê. Gospodarze szybko wykorzystali grê w przewadze. W 67 minucie najlepszy strzelec Juventy Dariusz Andu³a po do¶rodkowaniu Karola Dreja strza³em g³ow± pokonuje bramkarza Nidy. W 75 minucie Andu³a po zagraniu Kalisty po raz drugi w tym spotkaniu móg³ cieszyæ siê ze strzelonego gola.  Pi³karze Nidy zdo³ali strzeliæ honorow± bramkê. W 84 minucie po dok³adnym do¶rodkowaniu przez Roberta Chlewickiego, pewnym strza³em g³ow± szóst± bramkê w tym sezonie strzeli³ Jacek Wilkus. Pi³karze Juventy w doliczonym czasie gry podwy¿szyli na 4:1. Z rzutu ro¿nego do¶rodkowa³ Krystian P³usa, a precyzyjnym uderzeniem g³ow± w d³ugi róg popisa³ siê £ukasz Szymoniak stawiaj±c kropkê nad "i".

Juventa-Perfopol Starachowice – Nida Piñczów 4:1 (0:0)

1:0 Jaros - 47

2:0 Andu³a - 67

3:0 Andu³a - 75

3:1 Wilkus - 84

4:1 Szymoniak - 90


Juventa-Perfopol: Wróblewski – Drabik (80. P³usa), Gêbura, Pastuszka, Szymoniak, Zuba, Drej (80. Stawiarski), Kopeæ (72. Gruszczyñski), Tobiszewski (46. Jaros), M. Kalista, Andu³a.

Nida: Ciemiera – Madej, Kucyba³a, Szafraniec (49. M. Mika), Myca, Sobczyk, Sêk (67. Kêpkiewicz), Bia³y, Wilkus, £. Mika, Chlewicki.

Kartki: Czerwona: £. Mika (64. Nida – za drug± ¿ó³t±)

Sêdzia: Maciej M±dzik (Kielce)

Widzów: 200

nida.pinczow.com

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Pojutrze: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Pojutrze: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Pojutrze: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz