Poniedziaek 24 Lutego 2020 *** Imieniny: Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:01
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 38 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:43
¦wiêtokrzyska Nagroda Kultury dla TCF-u 13.10.2010.
Nasze miasto

Teatr Ciut Frapuj±cy z Piñczowa  nagrodzony ¦wiêtokrzysk± Nagrod± Kultury! Przyznawana przez Marsza³ka Województwa ¦wiêtokrzyskiego nagroda jest uhonorowaniem osób, które swoj± twórczo¶ci± i dzia³alno¶ci± w sposób szczególny wyró¿niaj± siê w ¿yciu kulturalnym województwa. TCF znalaz³ siê w gronie dwudziestu siedmiu laureatów otrzymuj±c wyró¿nienie w kategorii nagród zespo³owych.

„To bardzo mi³e wyró¿nienie dla naszego teatru i dla ¿ycia kulturalnego Piñczowa, które nasz teatr niejako wspó³tworzy. Nagrodê finansow±, któr± otrzymali¶my od Marsza³ka zdecydowali¶my przeznaczyæ na album, który wydany zostanie z okazji 10-lecia TCF-u.” – mówi Pawe³ Wawrecki, który razem z Wojciechem Jurewiczem odbiera³ nagrodê z r±k Marsza³ka Adama Jarubasa.

Teatr Ciut Frapuj±cy za³o¿ony zosta³ w 2001 roku z inicjatywy Marcina B³acha, Wojciecha Jurewicza,  Przemys³awa Majchrowskiego, Tomasza Pietrzykowskiego i Paw³a Wawreckiego. Teatr ma na swoim koncie 8 premier, w¶ród nich m.in.: „Kwartet dla czterech aktorów”, „Karol”, „Rewizor”, „Zapomniany diabe³”, „TCF z PRL-em, czyli z wê¿ykiem w tle”. Obecnie TCF pracuje nad kolejnym przedstawieniem „Na zbity pysk”, którego premiera zapowiedziana jest na 20 listopada 2010. Teatr przygotowuje siê te¿ do wielkiego jubileuszu 10-lecia istnienia, który odbêdzie siê w listopadzie przysz³ego roku – ju¿ na deskach odnowionego Piñczowskiego Samorz±dowego Centrum Kultury.

Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy przys³owiowego ....po³amania nóg na nowych deskach:)

ISka|pinczow.com.pl

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 12:10, 12:35, 13:00,

Grodzisko:
Dzi: 12:15, 12:40, 13:05,

Rynek:
Dzi: 12:25, 12:50, 13:15,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz