Sobota 29 Lutego 2020 *** Imieniny: Lech, Lutomir
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:57
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 44 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:38
Do Piñczowa zje¿d¿a rycerstwo z ca³ej Polski 21.10.2010.
Nasze miastoJu¿ w pi±tek, 22 pa¼dziernika, zacznie do Piñczowa ¶ci±gaæ rycerstwo z ca³ej Polski, aby w sobotê przyst±piæ do szkolenia w ramach seminarium zorganizowanego przez piñczowski Klub Mi³o¶ników Dawnego Orê¿a Polskiego i Sztuki Walki - Signum Polonicum.

Signum Polonicum (Znak Polaków) to bractwo rycerskie pielêgnuj±ce najpiêkniejsze karty polskiego orê¿a zarówno piechoty jak i jazdy. Cz³onkowie bractwa nosz± staropolskie stroje, w³adaj± broni±, jakiej u¿ywano przed wiekami i stosuj± siê do tre¶ci zawartych w kodeksach rycerskich.

Za³o¿ycielem Signum Polonicum jest mieszkaniec Zawiercia - Zbigniew Sawicki, który uzna³, ¿e w obliczu ogromnej popularno¶ci wschodnich sztuk walki, nale¿a³oby jak najszybciej siêgn±æ do polskich tradycji orê¿a, które s± arcybogate i piêkne. Jak zaplanowa³ tak uczyni³ i w 1986 roku Signum Polonicum powo³ano formalnie, a Zawiercie sta³o siê krajowym centrum bractwa.

Klub w Piñczowie za³o¿y³ i prowadzi Krzysztof Dusik, nauczyciel Zespo³u Szkó³ Zawodowych.

 

MIO|Echo Dnia

Komentarze
#1 | pavel78 dnia 12-01-2011 17:45
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 10:55, 11:25, 11:55,

Grodzisko:
Dzi: 11:00, 11:30, 12:00,

Rynek:
Dzi: 10:40, 11:10, 11:40,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz